Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 lipca 2020

Do 8 lipca można składać swoją kandydaturę na rachmistrza spisowego na terenie Gminy Izabelin w Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 roku.

Wójt Gminy Izabelin – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego na terenie Gminy Izabelin w 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 13 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 roku (Dz. U. 2019 poz. 1728), informuję o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych na terenie Gminy Izabelin. Spis zostanie przeprowadzony w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r.

Naboru kandydatów na rachmistrzów dokonuje się spośród osób:

 1. pełnoletnich;
 2. zamieszkałych na terenie Gminy Izabelin;
 3. posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
 4. posługujących się językiem polskim w mowie i piśmie;
 5. które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe umiejętności:

 1. posiadanie umiejętności obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS;
 2. praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych;
 3. pełna sprawność fizyczna;
 4. komunikatywność i umiejętności interpersonalne (łatwe nawiązywanie kontaktów, skuteczne komunikowanie się, asertywność);
 5. obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy;
 6. posiadanie prawa jazdy kat. B.

Ważne informacje dla osób składających oferty:

 1. Kandydat na rachmistrza spisowego musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego. Jeśli wszyscy kandydaci uzyskają pozytywny wynik z egzaminu, umowa jest podpisywana z kandydatami, którzy uzyskali najlepszy wynik, a pozostali wpisywani są na listę rachmistrzów rezerwowych.
 2. Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem urzędu statystycznego. W przypadku zagrożenia COVID-19 i podjęcia przez Generalnego Komisarza Spisowego decyzji o wstrzymaniu wywiadów bezpośrednich, rachmistrzowie ci będą realizować wywiady telefoniczne, z wykorzystaniem urządzeń mobilnych wyposażonych dodatkowo w funkcjonalność kanału CATI (urządzenia te przekazane zostaną rachmistrzom na czas zbierania danych w spisie).
 3. Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Wymagane dokumenty przy składaniu ofert:

 1. Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:
  • imienia i nazwiska,
  • adresu zamieszkania,
  • telefonu,
  • adresu email.
 2. Oświadczenie o spełnianiu wymagania pkt. 1-4 kandydata na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (oświadczenie w załączeniu).
 3. Oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (oświadczenie w załączeniu).
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie na potrzeby niezbędne do realizacji procesu rekrutacji.

Wynagrodzenie rachmistrza:

Wynagrodzenie ustala się, zgodnie z Ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r., jako iloczyn stawki wynoszącej 37 zł brutto i liczby przeprowadzonych bezpośrednich wywiadów z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, skutkujących prawidłowym spisaniem gospodarstwa rolnego

Składanie ofert:

 1. Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem „Nabór na rachmistrza spisowego”, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w terminie do 8 lipca 2020 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin. W przypadku nadania dokumentów za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do Urzędu.
 2. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą nie będą rozpatrywane.
 3. Wszelkie informacje dotyczące spisu rolnego można uzyskać na stronie internetowej: https://rolny.spis.gov.pl/.
 4. Dodatkowych informacji udziela Gminne Biuro Spisowe pod nr tel.: 22 7228977
Autor: Paweł Dubaniewicz

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Główny Urząd Statystyczny
Data utworzenia:2020-07-03
Data publikacji:2020-07-03
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Dubaniewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sikorska
Liczba odwiedzin:211