Konsultacje zmiany projektów statutów sołectw w Gminie Izabelin

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 czerwca 2020

Wójt Gminy Izabelin zaprasza mieszkańców i organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie projektu statutu sołectw gminy Izabelin

Konsultacje odbędą się w terminie od 8 lipca 2020 r. do 26 lipca 2020 r.

Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez wyrażenie uwag i opinii w przedmiocie konsultowanego dokumentu w następujących formach:

  1. pisemnej w terminie 8 lipca 2020 r. do 26 lipca 2020 r., w tym:
    a) papierowej – opinie i uwagi można zgłaszać w godzinach pracy Urzędu Gminy Izabelin pon. 9.00-18.00, wt.-pt. 8.00-16.00 w Biurze Obsługi Mieszkańca (parter); 
    b) elektronicznej – opinie i uwagi można przesyłać na adres mailowy: w.szatanek@izabelin.pl;
  2. punkt konsultacyjny w dniu 12 lipca 2020 r. w godzinach 10.00-14.00 w Centrum Kultury Izabelin, ul. J.Matejki 21; 
  3. spotkanie konsultacyjne Rady Sołtysów w dniu 10 lipca 2020 r. o godz. 10.00 w sali nr 124 Centrum Kultury Izabelin. 

Projekt konsultowanego dokumentu, stanowiący Załącznik Nr 1 do Zarządzenia, zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy, na stronie internetowej Gminy, na gminnym fanpage’u na portalu społecznościowym Facebook oraz wysłany w newsletterze.

Za nami rok obowiązywania nowych statutów sołeckich.  Wiemy już co zadziałało a co wymaga korekty. Przed państwem propozycje zmian. Zmian tych nie jest wiele, przedstawiamy je poniżej wypisane tak by łatwiej było się zorientować czego dotyczą. Część to zmiany formalne wymagane przez nadzór wojewódzki. Czekamy na państwa uwagi i propozycję. 

ZMIANY W STATUTACH SOŁECKICH

1. §9 ust. 4 statutu (zmiana wnioskowana przez nadzór)

Jest: Głosowanie odbywa się w sposób jawny przez podniesienie ręki, o ile przepisy prawa lub niniejszy statut nie stanowią inaczej.

Proponowana zmiana: Głosowanie odbywa się w sposób jawny przez podniesienie ręki, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.

2. §12 ust. 6 statutu (zmiana wnioskowana przez nadzór)

Jest: Sołtys na budynku swojego miejsca zamieszkania lub w widocznym miejscu umieszcza tablicę z napisem „Sołtys", niezwłocznie po wyborze.

Proponowana zmiana: usunięcie całego ustępu.

3. §12 ust. 7 statutu (zmiana wnioskowana przez nadzór)

Jest: Sołtys pełni swoje obowiązki do czasu wyboru nowego sołtysa, z zastrzeżeniem §12 ust. 3 pkt 4 Statutu.

Proponowana zmiana: Sołtys pełni swoje obowiązki do czasu wyboru nowego sołtysa, z zastrzeżeniem §12 ust. 3 lit. d Statutu

4. §14 ust. 3 statutu (zmiana własna)

Jest: W skład komisji wyborczej mogą wchodzić osoby zgłoszone przez mieszkańców sołectwa lub kandydatów na sołtysa.

Proponowana zmiana: W skład komisji wyborczej mogą wchodzić osoby zgłoszone przez mieszkańców sołectwa lub kandydatów na sołtysa. Kandydaci do komisji wyborczej nie mogą być spokrewnieni lub spowinowaceni z kandydatami na sołtysa lub do rady sołeckiej.

5. §16 ust. 3 statutu (zmiana wnioskowana przez nadzór)

Jest: Protest wyborczy wnoszony jest na piśmie z opisem naruszeń i zawiera podpis, adres oraz telefon lub adres email osoby zgłaszającej.

Proponowana zmiana: Protest wyborczy wnoszony jest na piśmie z opisem naruszeń i zawiera podpis i adres osoby zgłaszającej.

6. §22 ust. 2 statutu (zmiana własna)

Jest: Uzupełnienia składu rady sołeckiej dokonuje się w trybie jak dla wyboru członków rady sołeckiej.

Proponowana zmiana: 
Ust. 2: W przypadku konieczności przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rady sołeckiej zebranie wiejskie może powołać podczas trwania zebrania komisję skrutacyjną, która działa zamiast komisji wyborczej. W takim przypadku prawa i obowiązki komisji wyborczej, przewidziane w niniejszym statucie, wykonuje komisja skrutacyjna, a §14 statutu nie stosuje się. 
Ust. 3: Komisja skrutacyjna składa się z co najmniej 3 osób, powołanych spośród obecnych na zebraniu wiejskim. Członkowie komisji skrutacyjnej nie mogą być spokrewnieni lub spowinowaceni z kandydatami do rady sołeckiej.

7. §31 ust. 2 statutu (zmiana wnioskowana przez nadzór)

Jest: Inicjatywę w zakresie zmiany statutu posiada rada gminy, wójt oraz zebranie wiejskie.

Proponowana zmiana: Inicjatywę w zakresie zmiany statutu posiada rada gminy, każdy radny, komisja rady gminy Izabelin, klub radnych, wójt oraz zebranie wiejskie.

Zarządzenie Wójta dostępne jest pod adresem:
http://www.bip.izabelin.pl/container/dokumenty/przepisy/zarzadzenia/2020/174.2020.pdf

Autor: Rafał Bieńkowski

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2020-06-23
Data publikacji:2020-06-23
Osoba sporządzająca dokument:Rafał Bieńkowski
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Bieńkowski
Liczba odwiedzin:338

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-06-24 17:03:21Rafał BieńkowskiaktualizacjaKonsultacje zmiany projektów statutów sołectw w Gminie Izabelin
2020-06-24 17:00:34Rafał BieńkowskiaktualizacjaKonsultacje zmiany projektów statutów sołectw w Gminie Izabelin
2020-06-24 16:59:36Rafał BieńkowskiaktualizacjaKonsultacje zmiany projektów statutów sołectw w Gminie Izabelin