Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące oraz zgłoszenie wyjazdu poza granice RP dla obywateli RP i cudzoziemców

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 marca 2016

KARTA INFORMACYJNA NR 22

 

URZĄD GMINY IZABELIN

05-080 Izabelin C, ul. 3 Maja 42

Wydział Spraw Obywatelskich

ewidencja@izabelin.pl

tel. (22) 722 89 38

fax. (22) 722 80 06

 

0143/22/2007

aktualizacja 18.12.2015r.

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub z miejsca pobytu czasowego  trwającego ponad 3 miesiące oraz zgłoszenie wyjazdu poza granice RP dla obywateli RP i cudzoziemców

PODSTAWA PRAWNA
 1. Ustawa z dnia z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 388 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r, poz. 23)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego ( Dz. U. z 2011 r. poz. 1306)


WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wypełniony formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące. (Formularze dostępne w Wydziale Spraw Obywatelskich oraz do pobrania poniżej).
  • Zgłoszenia wymeldowania można dokonać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 2. Dowód osobisty albo paszport.
 3. Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, jeśli osoba działa przez pełnomocnika.
 4. Dowód wniesienia opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, jeśli osoba działa przez pełnomocnika.

OPŁATY:

Czynności meldunkowe nie podlegają opłacie.
W przypadku działania przez pełnomocnika – opłata skarbowa w kwocie 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa. Opłatę należy uiścić w kancelarii urzędu podczas czynności meldunkowych lub na konto urzędu. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom, wnukom i rodzeństwu.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW I ODBIORU:

 • Złożenie: Wydział Spraw Obywatelskich (parter – okienko przyjęć interesantów)

 • Odbiór: osobiście lub przez pełnomocnika

TERMIN ODPOWIEDZI:
Niezwłocznie.
W przypadku dokonania wymeldowania podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu stałego, osoba otrzymuje jedynie zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.

TRYB ODWOŁAWCZY: Nie przysługuje

UWAGI:
Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące może wymeldować się w organie gminy właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.

Istnieje ponadto możliwość dokonania wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu.

Obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami RP jest obowiązany zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego.

Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice RP na okres dłuższy niż 6 miesięcy bez zamiaru stałego pobytu jest obowiązany zgłosić swój wyjazd oraz powrót.

Zgłoszenia wyjazdu można dokonać w formie pisemnej w organie gminy miejsca zameldowania lub formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące oraz zgłoszenia wyjazdu poza granice RP można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 par. 2 ustawy z dn. 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach – innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.

 

Kierownik – Dorota Kielak

Wydział Spraw Obywatelskich

Przyjmowanie interesantów :

poniedziałek w godz. 900 – 1800

wtorek - piątek - w godz. 800 – 1600

tel. (0-22) 722 - 89 - 38

Wszelkie uwagi proszę przekazywać:

listownie na adres Urzędu Gminy Izabelin

 

Urząd jest czynny:

 

poniedziałek:

w godzinach 9oo – 18oo

wtorek-piątek:

w godzinach   8oo – 16oo

 

Bank PKO BP SA (w budynku urzędu- parter) jest czynny w

godzinach:

poniedziałek, wtorek, środa od. 9.00 do 16.00, czwartek i

piątek od 11.00 do 18.00

nr konta Urzędu: 31 1020 1026 00001102 0023 6034

PKO BP SA

II Oddział Warszawa

Skargi i wnioski prosimy składać w kancelarii w dniach pracy urzędu

 

Autor: Dorota Kielak

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2016-03-09
Data publikacji:2016-03-09
Osoba sporządzająca dokument:Dorota Kielak
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sikorska
Liczba odwiedzin:1985