Wydanie decyzji ustalającej podatek od środków transportowych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 grudnia 2015

KARTA INFORMACYJNA NR

URZĄD GMINY IZABELIN

05-080 Izabelin

ul. 3 Maja 42

Wydział Finansowy

Referat Podatków i Opłat Lokalnych

tel. (0-22)  722-89-61, (0-22)  722-89-75

fax (0-22) 722-80-06

 

0143/../2015

aktualizacja 16.12.2015

 

 Wydanie decyzji ustalającej podatek od środków transportowych

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2017 poz. 1875 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2017 poz. 201 ze zm.);
 • Uchwała Rady Gminy Izabelin w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Deklaracja na podatek od środków transportowych - formularz  DT-1
 • Załącznik do deklaracji - formularz DT-1/A     

 

OPŁATY:

Brak

 

SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

- osobiście: Kancelaria Urzędu Gminy Izabelin 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, poniedziałek 9oo – 18oo, wtorek-piątek: 8oo – 16oo

- za pośrednictwem poczty: Urząd Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin

 

SPOSÓB I MIEJSCE ODBIORU DOKUMENTÓW

- osobiście: Referat Podatków i Opłat Lokalnych Urząd Gminy Izabelin, ul.3 Maja 42, 05-080 Izabelin, pokój nr 101 poniedziałek 9oo – 18oo, wtorek-piątek: 8oo – 16oo

- za pośrednictwem poczty na adres wskazany we wniosku za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Finansowy

Referat Podatków i Opłat Lokalnych

Urząd Gminy Izabelin, ul.3 Maja 42, 05-080 Izabelin,

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.  

UWAGI:

1. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

a) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,

b) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
c) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

d) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

e) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

f) autobusy.

2. Formularz deklaracji D-T1 wraz z załącznikiem DT-1/A - przeznaczony jest dla osób fizycznych, osób prawnych będących właścicielami (współwłaścicielami) środków transportowych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany a także posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

3. Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych, w przypadku nabycia nowego środka transportowego (wcześniej niezarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany, natomiast w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym środek transportowy został nabyty lub ponownie dopuszczony do ruchu, po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

4. Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono.

5. W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.

6. Do składanej deklaracji z tytułu powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego należy przedłożyć stosowne uzasadnienie (np. umowa przeniesienia prawa własności, faktura lub decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu).

7. Właściciel przyczepy lub naczepy, wykorzystywanej tylko i wyłącznie do prowadzenia działalności rolniczej przez podatnika podatku rolnego zobowiązany jest złożyć stosowne wyjaśnienie na dany rok podatkowy.

8. Podatek płatny jest w dwóch ratach:

 • I rata do 15 lutego,
 • II rata do 15 września

Na rachunek bankowy tutejszego urzędu.

Jeżeli obowiązek powstał po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września roku podatkowego, podatek za ten rok płatny jest w dwóch równych ratach w terminie:

 • I rata w ciągu 14 dni od powstania obowiązku podatkowego,
 • II rata do 15 września .

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 września, podatek płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

9. Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2012 r. poz.1015 ze zm.)

Wydział Finansowy

Referat Podatków i Opłat Lokalnych

Kierownik - Halina Szczepanik

Przyjmowanie interesantów:

poniedziałki w godz. 9.00 – 18.00

od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

tel. (0-22)  722 - 89 – 61, (0-22)  722 - 89 – 75

 

 

Wszelkie uwagi proszę przekazywać:

 

 

NOTATKI:

Urząd jest czynny:

 

poniedziałek

w godzinach 9.00 – 18.00

 

wtorek – piątek

w godzinach 8.00 – 16.00

Bank  PKO BP S.A.  (w budynku urzędu - parter) jest czynna

w godzinach:

poniedziałek, wtorek, środa od. 9.0 do 16.00, czwartek i piątek od 11.00 do 18.00

nr konta Urzędu: 31-1020 1026-0000-1102-0023-6034

PKO BP SA

II Oddział Warszawa

Skargi i wnioski prosimy składać w Kancelarii w godzinach pracy urzędu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-12-17
Data publikacji:2015-12-17
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:9107

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-02-15 10:41:48aktualizacja Wydanie decyzji ustalającej podatek od środków transportowych
2018-01-05 13:14:02aktualizacja Wydanie decyzji ustalającej podatek od środków transportowych
2017-03-29 10:18:23aktualizacja Wydanie decyzji ustalającej podatek od środków transportowych
2017-01-18 10:22:08aktualizacja Wydanie decyzji ustalającej podatek od środków transportowych