Wydanie decyzji ustalającej podatek leśny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 grudnia 2015

KARTA INFORMACYJNA NR 54

URZĄD GMINY IZABELIN

05-080 Izabelin

ul. 3 Maja 42

Wydział Finansowy

Referat Podatków i Opłat Lokalnych

tel. (0-22)  722-89-61, (0-22)  722-89-75

fax (0-22) 722-80-06

 

0143/54/2013

aktualizacja 20.01.2017

 

Wydanie decyzji ustalającej podatek leśny

PODSTAWA PRAWNA:
 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym; (Dz.U. z 2016 r. poz. 374 z późn.zm);
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.);
 • Uchwała Rady Gminy Izabelin w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych;
 • Komunikat Prezesa GUS.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • IL-1 „Informacja w sprawie podatku leśnego” w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego lub zaistnienia okoliczności mających wpływ na wysokość podatku.
 • Wraz w wypełnionym formularzem IL-1 należy złożyć dokument potwierdzający tytuł prawny do gruntów (akt własności, umowa kupna-sprzedaży, odpis księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów, umowa dzierżawy).

OPŁATY:

Brak

 

SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

- osobiście: Kancelaria Urzędu Gminy Izabelin 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, poniedziałek 9oo – 18oo, wtorek-piątek: 8oo – 16oo

- za pośrednictwem poczty: Urząd Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin

 

SPOSÓB I MIEJSCE ODBIORU DOKUMENTÓW

- osobiście: Referat Podatków i Opłat Lokalnych Urząd Gminy Izabelin, ul.3 Maja 42, 05-080 Izabelin, pokój nr 101 poniedziałek 9oo – 18oo, wtorek-piątek: 8oo – 16oo

- za pośrednictwem poczty na adres wskazany we wniosku za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Finansowy

Referat Podatków i Opłat Lokalnych

Urząd Gminy Izabelin, ul.3 Maja 42, 05-080 Izabelin,

 

TERMIN ODPOWIEDZI :

Niezwłocznie, nie później niż wciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane  nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.  

 

UWAGI:

 1. Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.
 2. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.
 3. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w trakcie roku podatkowego, podatek leśny za ten rok ustala się proporcjonalnie  do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.
 4. Jeżeli w trakcie roku podatkowego las został zajęty na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna lub po zaprzestaniu wykonywania tej działalności przywrócono działalność leśną, albo z innych powodów jego powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu – kwota należnego podatku leśnego ulega obniżeniu ub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła  ta zmiana (na formularzu informacji na podatek leśny należy zaznaczyć, że jest to korekta). Informację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.
 5. Obowiązek składania informacji na podatek leśny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy.
 6. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie. Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni.
 7. W przypadku dalszego uchylania się od zapłat wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania (siedziby) podatnika  w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

Terminy płatności podatku leśnego:

Określa art. 6 pkt. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Podatek płatny jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego

Podatek jest płatny do rąk inkasenta, w Banku PKO znajdującym się w budynku Urzędu, poprzez pocztę   lub na rachunek bankowy Urzędu PKO BP S.A. II O/W-wa 31 1020 1026 0000 1102 0023 6034.

 

Wydział Finansowy

Referat Podatków i Opłat Lokalnych

Kierownik - Halina Szczepanik

Przyjmowanie interesantów:

poniedziałki w godz. 9.00 – 18.00

od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

tel. (0-22)  722 - 89 – 61, (0-22)  722 - 89 – 75

 

 

Wszelkie uwagi proszę przekazywać:

 

 

NOTATKI:

Urząd jest czynny:

 

poniedziałek

w godzinach 9.00 – 18.00

 

wtorek – piątek

w godzinach 8.00 – 16.00

Bank  PKO BP S.A.  (w budynku urzędu - parter) jest czynna

w godzinach:

poniedziałek, wtorek, środa od. 9.0 do 16.00, czwartek i piątek od 11.00 do 18.00

nr konta Urzędu: 31-1020 1026-0000-1102-0023-6034

PKO BP SA

II Oddział Warszawa

Skargi i wnioski prosimy składać w Kancelarii w godzinach pracy urzędu.

Autor: Halina Szczepanik

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2015-12-17
Data publikacji:2015-12-17
Osoba sporządzająca dokument:Halina Szczepanik
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sikorska
Liczba odwiedzin:8050

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-01-05 13:15:52Anna SikorskaaktualizacjaWydanie decyzji ustalającej podatek leśny
2017-01-20 12:02:40Anna SikorskaaktualizacjaWydanie decyzji ustalającej podatek leśny
2017-01-20 11:59:41Anna SikorskaaktualizacjaWydanie decyzji ustalającej podatek leśny
2016-12-14 11:35:21aktualizacjaWydanie decyzji ustalającej podatek leśny