Złożenie deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości i zapłata podatku

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 grudnia 2015

KARTA INFORMACYJNA NR

URZĄD GMINY IZABELIN

05-080 Izabelin

ul. 3 Maja 42

Wydział Finansowy

Referat Podatków i Opłat Lokalnych

tel. (0-22)  722-89-61, (0-22)  722-89-75

fax (0-22) 722-80-06

 

0143/../2013

aktualizacja 15.01.2014

 

 Złożenie deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości i zapłata podatku

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2017 poz. 1875 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2017 poz. 201 ze zm.);
 • Uchwała Rady Gminy Izabelin w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych;
 • Uchwała Rady Gminy Izabelin w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • DN-1 „Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości” złożona do dnia 31 stycznia na dany rok podatkowy.
 • Jeżeli obowiązek powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
 • Wraz w wypełnionym formularzem DN-1 należy złożyć dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (akt własności, umowa kupna-sprzedaży, odpis księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów, umowa dzierżawy).

OPŁATY:

Brak

 

SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

- osobiście: Kancelaria Urzędu Gminy Izabelin 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, poniedziałek 9oo – 18oo, wtorek-piątek: 8oo – 16oo

- za pośrednictwem poczty: Urząd Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin

 

SPOSÓB I MIEJSCE ODBIORU DOKUMENTÓW

- osobiście: Referat Podatków i Opłat Lokalnych Urząd Gminy Izabelin, ul.3 Maja 42, 05-080 Izabelin, pokój nr 101 poniedziałek 9oo – 18oo, wtorek-piątek: 8oo – 16oo

- za pośrednictwem poczty na adres wskazany we wniosku za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Finansowy

Referat Podatków i Opłat Lokalnych

Urząd Gminy Izabelin, ul.3 Maja 42, 05-080 Izabelin,

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.  

UWAGI:

 1. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają nieruchomości lub obiekty budowlane:
  a. grunty; 
  b. budynki lub ich części, 
  c. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 2. Podstawa opodatkowania:
  - dla gruntów – powierzchnia
  - dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa,
  - dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wartość,  o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, nie pomniejszona  o odpisy amortyzacyjne,
  a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość  z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.
 3. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:
  a. składać w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu  na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości   na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru. a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
  b. wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania – w ratach  proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.
 4. Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie  (na formularzu deklaracji na podatek nieruchomości należy zaznaczyć, że jest to korekta). Deklaracje należy skorygować w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.
 5. Korekta podatku od nieruchomości następuje na podstawie złożonej i prawidłowo wypełnionej deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości DN-1 wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyny korekty – art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa. Wyjaśnienie powinno zawierać opis faktycznej przyczyny, która doprowadziła do konieczności złożenia korekty, np. błąd rachunkowy, błędna kwalifikacja przedmiotu opodatkowania, nieuwzględnienie prowadzonej działalności gospodarczej.
 6. Obowiązek składania deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień.
 7. Zwolnienia z podatku od nieruchomości określa ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. 
 8. Jeżeli podatnik pomimo ciążącego na nim obowiązku nie złoży deklaracji, organ podatkowy wszczyna postępowanie podatkowe zakończone decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego wraz z należnymi odsetkami, zgodnie z art. 21 § 3 i 4 ustawy Ordynacja podatkowa.
 9. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie. Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni.
 10. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania (siedziby) podatnika w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

 

Terminy płatności podatku od nieruchomości:

Określa art. 6 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych . Wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za miesiąc styczeń do dnia 31 stycznia.

Wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Izabelin nr 31 1020 1026 0000 1102 0023 6034.

 

 

 

Wydział Finansowy

Referat Podatków i Opłat Lokalnych

Kierownik - Halina Szczepanik

Przyjmowanie interesantów:

poniedziałki w godz. 9.00 – 18.00

od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

tel. (0-22)  722 - 89 – 61, (0-22)  722 - 89 – 75

 

 

Wszelkie uwagi proszę przekazywać:

 

 

NOTATKI:

Urząd jest czynny:

 

poniedziałek

w godzinach 9.00 – 18.00

 

wtorek – piątek

w godzinach 8.00 – 16.00

Bank  PKO BP S.A.  (w budynku urzędu - parter) jest czynna

w godzinach:

poniedziałek, wtorek, środa od. 9.0 do 16.00, czwartek i piątek od 11.00 do 18.00

nr konta Urzędu: 31-1020 1026-0000-1102-0023-6034

PKO BP SA

II Oddział Warszawa

Skargi i wnioski prosimy składać w Kancelarii w godzinach pracy urzędu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-12-17
Data publikacji:2015-12-17
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:9271