Wydanie decyzji ustalającej podatek od nieruchomości

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 grudnia 2015

KARTA INFORMACYJNA NR 49

URZĄD GMINY IZABELIN

05-080 Izabelin

ul. 3 Maja 42

Wydział Finansowy

Referat Podatków i Opłat Lokalnych

tel. (0-22) 722-89-61, (0-22) 722-89-75

fax (0-22) 722-80-06

 

0143/49/2013

aktualizacja 20.01.2017 r.

 

 Wydanie decyzji ustalającej podatek od nieruchomości

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2017 poz. 1875 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.);
 • Uchwała Rady Gminy Izabelin w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych;
 • Uchwała Rady Gminy Izabelin w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
 • Uchwała Rady Gminy izabelin w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • IN-1 „Informacja w sprawie podatku od nieruchomości” w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego lub zaistnienia okoliczności mających wpływ na wysokość podatku,
 • Wraz w wypełnionym formularzem IN-1 należy złożyć dokument potwierdzający tytuł prawny do gruntów (akt własności, umowa kupna-sprzedaży, odpis księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów, umowa dzierżawy).

OPŁATY:

Brak

 

SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

- osobiście: Kancelaria Urzędu Gminy Izabelin 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, poniedziałek 9oo – 18oo, wtorek-piątek: 8oo – 16oo

- za pośrednictwem poczty: Urząd Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin

 

SPOSÓB I MIEJSCE ODBIORU DOKUMENTÓW

- osobiście: Referat Podatków i Opłat Lokalnych Urząd Gminy Izabelin, ul.3 Maja 42, 05-080 Izabelin, pokój nr 101 poniedziałek 9oo – 18oo, wtorek-piątek: 8oo – 16oo

- za pośrednictwem poczty na adres wskazany we wniosku za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Finansowy

Referat Podatków i Opłat Lokalnych

Urząd Gminy Izabelin, ul.3 Maja 42, 05-080 Izabelin,

 

TERMIN ODPOWIEDZI :

Niezwłocznie, nie później niż wciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane  nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.  

 

UWAGI:

 1. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają nieruchomości lub obiekty budowlane:
  a. grunty; 
  b. budynki lub ich części, 
  c. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 2. Podstawa opodatkowania:
  - dla gruntów – powierzchnia
  - dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa,
  - dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wartość,  o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, nie pomniejszona  o odpisy amortyzacyjne,
  a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość  z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.
 3. Osoby fizyczne, są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację  o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśniecie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia określonego w pkt 5).
 4. Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych ustalany jest w drodze decyzji i płatny jest w ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego  w terminach : do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. 
 5. Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie  na formularzu informacji na podatek od nieruchomości należy zaznaczyć, że jest to korekta).
 6. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.
 7. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
 8. Zwolnienia z podatku od nieruchomości określa ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. 
 9. Obowiązek składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień.
 10. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie. Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni.
 11. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania podatnika w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

Terminy płatności podatku nieruchomości:
Określa art. 6 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
Podatek od nieruchomości płatny jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.
Podatek jest płatny do rąk inkasenta, w Banku PKO znajdującym się w budynku Urzędu, poprzez pocztę   lub na rachunek bankowy Urzędu PKO BP S.A. II O/W-wa 31 1020 1026 0000 1102 0023 6034.

 Wydział Finansowy

Referat Podatków i Opłat Lokalnych

Kierownik - Halina Szczepanik

Przyjmowanie interesantów:

poniedziałki w godz. 9.00 – 18.00

od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

tel. (0-22)  722 - 89 – 61, (0-22)  722 - 89 – 75

 

 

Wszelkie uwagi proszę przekazywać:

 

 

NOTATKI:

Urząd jest czynny:

 

poniedziałek

w godzinach 9.00 – 18.00

 

wtorek – piątek

w godzinach 8.00 – 16.00

Bank  PKO BP S.A.  (w budynku urzędu - parter) jest czynna

w godzinach:

poniedziałek, wtorek, środa od. 9.0 do 16.00, czwartek i piątek od 11.00 do 18.00

nr konta Urzędu: 31-1020 1026-0000-1102-0023-6034

PKO BP SA

II Oddział Warszawa

Skargi i wnioski prosimy składać w Kancelarii w godzinach pracy urzędu.

Autor: Halina Szczepanik

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2015-12-17
Data publikacji:2015-12-17
Osoba sporządzająca dokument:Halina Szczepanik
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sikorska
Liczba odwiedzin:14437

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-01-05 13:13:29Anna Sikorskaaktualizacja Wydanie decyzji ustalającej podatek od nieruchomości
2017-01-20 12:03:54Anna Sikorskaaktualizacja Wydanie decyzji ustalającej podatek od nieruchomości
2017-01-20 11:49:28aktualizacja Wydanie decyzji ustalającej podatek od nieruchomości
2017-01-20 11:42:42aktualizacja Wydanie decyzji ustalającej podatek od nieruchomości
2016-12-14 11:31:52aktualizacja Wydanie decyzji ustalającej podatek od nieruchomości