Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 grudnia 2015

KARTA INFORMACYJNA NR

 

URZĄD GMINY IZABELIN

05-080 Izabelin  ul. 3 Maja 42

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

tel. (0-22)  722 - 89 - 31

 fax (0-22)  722 - 80 - 06

 

 

    0143/   /2006

 

 aktualizacja 27.11.2015

Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

 

 

Kierownik - Agata Bartoszewicz 

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środoiwska i Rolnictwa

Przyjmowanie interesantów:

poniedziałki w godz. 9.00 – 18.00

od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

tel. (0-22)  722 - 89 - 63

PODSTAWA PRAWNA:

 • Art. 8 ustawy z dn. 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz.1399 ze zm.)

 WYMAGANE DOKUMENTY:

 Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:

 • Imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP)
 • określenie przedmiotu i obszaru j działalności
 • określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem
 • informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie
 • działalności objętej wnioskiem
 • proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności
 • określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia

Załączniki do wniosku:  

 • dowód  uiszczenia  opłaty  skarbowej  w  wysokości  107  zł  zgodnie  ustawą  z  dnia  16  listopada  2006r.  o  opłacie
 • skarbowej (Dz. U. z 2015r., poz. 783 ze zm.);  
 • kserokopia aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności gospodarczej – wydruk z CEIDG;   
 • zaświadczenie o braku zaległości podatkowej lub oświadczenie o braku zaległości podatkowej zawierające klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
 • zaświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub oświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne zawierające klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”
 • kserokopia dokumentu  potwierdzającego  tytuł  prawny  do  miejsca  garażowania  pojazdów  (baza  transportowo   
 • magazynowa),  
 • kserokopia umowy zawartej na mycie pojazdów i/lub ich dezynfekcję,   
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną   
 • kserokopia dowodów rejestracyjnych pojazdów, które będą wykorzystywane do prowadzenia działalności objętej wnioskiem..  

 

OPŁATY:

Opłata skarbowa

- zezwolenie - 107 zł

 

TERMIN ODPOWIEDZI :

Do miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy

 

SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

- osobiście:

Kancelaria Urzędu Gminy Izabelin ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, poniedziałek 9oo – 18oo, wtorek-piątek: 8oo-16oo

- za pośrednictwem poczty: Urząd Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin

 

SPOSÓB I MIEJSCE ODBIORU DOKUMENTÓW

- osobiście:

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urząd Gminy Izabelin, ul.3 Maja 42, 05-080 Izabelin, pokój nr 3 poniedziałek 9oo   – 18oo, wtorek-piątek: 8oo   – 16oo

- za pośrednictwem poczty na adres wskazany we wniosku za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się   do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

 

UWAGI:

 1. Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.
 1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w ciągu 14 dni zgodnie z art. 8a, ust. 1 pkt. 2 ustawy z dn. 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz.1399 ze zm.).

 

 

Wszelkie uwagi proszę przekazywać:

 • listownie na adres Urzędu Gminy  Izabelin

 

NOTATKI:

 

 

 

Urząd jest czynny:

 

poniedziałek

w godz. 9.00 - 18.00

 

wtorek – piątek

w godz. 8.00 - 16.00

 

Bank  PKO BP S.A.  (w budynku urzędu)

w godzinach:

 poniedziałek, wtorek, środa  9.00 – 16.00

                czwartek i piątek 11.00 - 18.00

 

 

nr konta Urzędu: 31-10201026-0000-1102-0023-6034

PKO BP SA

II Oddział Warszawa

Skargi i wnioski prosimy składać w kancelarii w dniach pracy Urzędu.

 

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-12-01
Data publikacji:2015-12-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2636