Konkurs urbanistyczno - architektoniczny we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Konkurs na opracowanie koncepcji rewitalizacji centrum Izabelina

W dniu 4 maja 2021 r. ogłosiliśmy konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji rewitalizacji przestrzeni publicznych centrum Izabelina wraz z przebudową budynku Urzędu Gminy oraz budową dwóch obiektów użyteczności publicznej. Konkurs prowadzony jest we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich (oddział warszawski).

Celem konkursu jest uporządkowania i estetyzacja przestrzeni znajdujących się w centralnej części Izabelina.

Oczekujemy, że wyniki konkursu (Teren I i Teren II) pozwolą nam docelowo stworzyć atrakcyjne tereny publiczne, w tym plac centralny, uporządkują komunikację wszystkich usług zlokalizowanych w różnych budynkach w strefie objętej opracowaniem konkursowym.

Nowo aranżowane przestrzenie powinny budować klimat i dawać sposobność przyjemnego spędzania czasu a zarazem w czytelny sposób budować relacje społeczne i dawać możliwość bezkolizyjnego i szybkiego załatwienia spraw codziennych mieszkańców związanych czy to z wizytą w Urzędzie, Ośrodku zdrowia, banku, poczcie czy sklepie.

Tereny objęte konkursem są obecnie zagospodarowane, ale wymagają rewitalizacji i dostosowania do oczekiwań mieszkańców, zgłoszonych w konsultacjach społecznych oraz do obecnych trendów i standardów rozwiązań proekologicznych wspierających bioróżnorodność bazującą na rodzimych gatunkach.

Ważnym elementem wymagającym uporządkowania i zmiany w zagospodarowaniu jest sposób funkcjonowania całego terenu centrum oraz powiązanie poszczególnych elementów programowych zlokalizowanych w budynkach istniejących i nowo projektowanych poprzez odpowiednie i umiejętne kształtowanie nowych rozwiązań przestrzennych co w efekcie końcowym ma stworzyć jednorodny „organizm” pracujący dla użytkowników – mieszkańców Izabelina.

Obok tych codziennych, niejako obowiązkowych aktywności mieszkańców, zakładamy realizację programu, czasu wolnego jak Miejsce Aktywności Lokalnej (MAL) w budynku przy ul. Jana Matejki 25 (tzw. Willa Europa) czy Centrum Kultury Izabelin co powinno być odzwierciedlone w sposobie kształtowania przestrzeni centrum i wpisane w całościową ideę funkcjonowania tych terenów.

Jednym z zadań konkursowych jest także wyznaczenie miejsc na upamiętnienie znanych osobistości związanych z Izabelinem (Helena Sznajder, Ryszard Kapuściński), co wpisuje się w ważny dla nas aspekt ochrony dziedzictwa kulturowego Gminy.

W konkursie oczekujemy propozycji nowoczesnych rozwiązań, zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju zarówno w stosunku do przestrzeni otwartych jak i budynków będących w zakresie opracowania konkursowego.

Pomimo pewnych i nieuniknionych ingerencji wynikających z nowych potrzeb cywilizacyjnych w obecne zagospodarowanie, szczególne związane z naturalną i urządzoną zielenią istniejącą, od uczestników konkursu oczekujemy rozwiązań zachowujących i chroniących maksymalnie obecne siedliska i charakter krajobrazu przyrodniczego i kulturowego Gminy.

Szczególnie pożądane w kształtowaniu nowego obrazu centrum Izabelina będzie wykorzystanie rozwiązań z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii, gospodarowaniem wodami opadowymi, ochroną powietrza i gleby oraz edukacją w zakresie ekologii i życia w zgodzie z naturą co generalnie będzie prowadziło do łagodzenia zmian klimatycznych związanych z rozwojem cywilizacyjnym i negatywnymi skutkami ingerencji człowieka i jego działalności w środowisko naturalne.

Najważniejsze założenia konkursowe

TEREN I (rejon Urzędu Gminy,  działki Nr: 948/1, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975)

 1. Zagospodarowanie terenu otoczenia Urzędu Gminy oraz strefy związanej funkcjonalnie z Urzędem i innymi budynkami usługowymi dla mieszkańców:
 • miejsca spotkań mieszkańców w przestrzeni publicznej zagospodarowanej, m.in.: ławkami, koszami na śmieci umożliwiającymi segregację, stolikami, zielenią - tylko gatunki rodzime, leżakami, urządzeniami zabawowymi, fontanną/elementami wodnymi, oświetleniem, miejsca pamięci/pomniki w formie użytkowej, stojaki/wiaty rowerowe - zaprojektowanie przestrzeni zawierającej atrakcyjną ofertę dla dorosłych, dzieci i młodzieży;
 • miejsce do organizowania wydarzeń plenerowych na dworze (charakter reprezentacyjny) - wystawy, koncerty, kino plenerowe, targi książki, pikniki. Zaprojektowanie wielofunkcyjnego placu przed nowym wejściem głównym do Urzędu w miejscu części obecnego parkingu oraz od strony południowej, który mógłby w razie potrzeby pełnić zamiennie w/wym. Funkcje;
 • nowe, spójne w formie i kolorystyce zestawy elementów małej architektury dedykowane dla przestrzeni objętych zakresem opracowania (zarówno Teren I jak i Teren II). Oczekujemy, że przedstawione propozycje elementów małej architektury będą oddawać charakter Izabelina i będą mogły być użyte także w innych częściach Gminy;
 • rozplanowanie minimum miejsc parkingowych naziemnych zgodnie z założonym przez Uczestnika współczynnika miejsc parkingowych dla określonych funkcji obiektów. Zachowanie obecnie istniejącego wjazdu na teren opracowania od strony ul. 3-go Maja oraz wyjazdu od strony ul. Tetmajera - jako ruch jednokierunkowy. Zalecane jest zachowanie miejsc parkingowych przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej oraz od strony ogrodzenia terenu Poczty Polskiej zarówno po zachodniej jak i północnej stronie tego ogrodzenia;
 • zaproponowanie nowej formy wiaty przystankowej, spójnej w charakterze z innymi elementami małej architektury dedykowanymi przestrzeni Terenu I;
 • na działce Nr 948/1 (obok Carrefour) należy przewidzieć parking publiczny do obsługi Terenu I. Ze względu, iż działka jest obecnie dość mocno zadrzewiona oczekujemy w miarę możliwości wkomponowania parkingu w istniejący drzewostan przy pozostawienia drzew najbardziej wartościowych. Parking na działce 948/1 należy powiązać funkcjonalnie z istniejącym parkingiem przed sklepem Carrefour i stworzyć jednorodną przestrzeń parkingową;
 • na działce Nr 968 (działka położona na zachód od budynku Urzędu Gminy) zachowanie w maksymalnym stopniu istniejącego zadrzewienia i jego charakteru. Zaaranżowanie terenu zieleni w formie naturalnego parku przy Urzędzie wraz z niewielkim placem zabaw o charakterze naturalnym i ekologicznym;
 1. Modernizacja elewacji i przebudowa budynku Urzędu Gminy Izabelin.
 2. Budowa nowego budynku użyteczności publicznej na działce Nr 968 (działka położona na zachód od Urzędu Gminy), przeznaczonego na funkcję banku (nowa siedziba), kawiarni, punktu informacyjnego, kiosku i toalet publicznych.
 3. Budowa nowego obiektu śmietnika z zapleczem gospodarczym.

TEREN II (działka Nr 66, teren obecnej Rehabilitacji)

 1. Zagospodarowanie terenu, w tym w szczególności lokalizacja okolicznościowego, demontowanego targowiska produktów ekologicznych i zdrowej żywności (czynne 1-2 dni w tygodniu) oraz pomieszczeń magazynowych na elementy demontowane stoisk targowiska.
 2. Budowa nowego budynku Centrum Usług Społecznych wraz z uwzględnieniem funkcji edukacji i drobnego handlu. W ramach docelowej realizacji zadania konkursowego powstanie budynek o wiodącej funkcji społecznej tj. lokalizacja programu Centrum Usług Społecznych. Dodatkowo w nowym obiekcie przewidujemy lokalizację pomieszczeń usługowych przeznaczonych na funkcjonowanie niskobudżetowych usług lokalnych typu: szewc, produkty ekologiczne, kwiaciarnia, kawiarenka a także pomieszczeń szkoły językowej. Intencją Gminy jest wynajem tych powierzchni za symboliczne pieniądze w celu wspierania lokalnej przedsiębiorczości oraz handlu mało powierzchniowego i usług oraz promowanie zachowań proekologicznych;

Na Terenie II istniejący obecnie budynek oraz pozostałe zagospodarowanie przeznaczone się do likwidacji w całości.

Harmonogram konkursu

Na prace konkursowe czekamy do dnia 31 sierpnia 2021 r. Ogłoszenie wyników konkursu zaplanowane jest na dzień 17 września 2021 r. We wrześniu planujemy także wystawę prac konkursowych i dyskusję pokonkursową.

 

Dodatkowe informacje

Szczegóły dotyczące konkursu, jak też film promocyjny, znajdują się na stronie internetowej: www.konkurs-izabelin.sarp.warszawa.pl.

Autor: Aneta Iwan

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2022-07-12
Data publikacji:2022-07-12
Osoba sporządzająca dokument:Aneta Iwan
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sikorska
Liczba odwiedzin:787