SKŁADY KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY IZABELIN VI KADENCJI

Komisja Rewizyjna

Teresa Skowrońska - Przewodnicząca
Halina Jasińska
Wojciech Kanarek
Ryszard Szymczak 

Do zakresu działań Komisji należy:

  • kontrola działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy,
  • przedkładanie Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu,
  • występowanie do Rady Gminy z wnioskiem o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Wójtowi 

Komisja Gospodarczo-Finansowa

Toamsz Urbański - Przewodniczący
Andrzej Adamski
Joanna Białas
Bronisława Bieńkowska
Edward Ciećwierz
Wojciech Kanarek
Katarzyna Krukowska-Wiater
Artur Mączka-Leonhardt
Marek Szkiłłądź
Ryszard Szymczak

Do zakresu działań Komisji należą sprawy z zakresu:

  • rozwoju społeczno-gospodarczego,
  • zagospodarowania przestrzennego,
  • rolnictwa,
  • działalności gospodarczej,
  • działaności finansowej.

Komisja opinuje budżet gminy i czuwa nad jego realizacją.


Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Profilaktyki

Marek Szkiłłądź - Przewodniczący
Edward Ciećwierz
Halina Jasińska

Do zadań komisji należą sprawy z zakres ochrony życia mieszkańców gminy, w szczególnosci: zdrowie, opieka społeczna i profilatyka.


Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

Bronisława Bieńkowska - Przewodnicząca
Andrzej Adamski
Katarzyna Krukowska-Wiater
Artur Mączka-Leonhardt
Małgorzata Edyta Poniatowska

Do zakresu działań Komisji należą sprawy związane z oświatą, kulturą, sportem, turystyką.


Komisja Bezpieczeńska, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska

Edward Ciećwierz - Przewodniczący
Joanna Białas
Małgorzata Edyta Poniatowska
Teresa Skowrońska
Jacek Sobiecki
Tomasz Urbański

Do zadań komisji należą sprawy z zakresu bezpieczeństwa mieszkańców, porządku publicznego i ochrony środowiska.


 

Załączniki: