Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Izabelin

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn Przebudowa ulic Północnej i Żurawiej w Truskawiu, etap I, II, III, gmina Izabelin

18 listopada 2022

           Izabelin, dnia 17 listopada 2022 r.

WOS.6220.15.19.2021/2022.AM

 OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm. – zwanej dalej ustawą KPA) w związku z art. 85 ust. 3 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn zm. – zwanej dalej ustawą ooś) Wójt Gminy Izabelin zawiadamia, iż w dniu ­17.11.2022 r. na wniosek Gminy Izabelin, działającego przez pełnomocnika Pana Andrzeja Dobruch z dnia 09.08.2021 r. (uzupełnionego w dniach 27.09.2021 r., 21.06.2022 r.) wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie ulic Północnej i Żurawiej w Truskawiu, etapy I, II, III, gmina Izabelin”.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1 ustawy ooś, w Wydziale Ochrony Środowiska  Urzędu Gminy Izabelin przy ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, w pokoju nr 3 w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 9:00-18:00, wtorek – piątek 8:00-16:00.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w tym poprzez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu, jednocześnie udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej treść wydanej decyzji.

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy KPA w przypadku zawiadomienia poprzez obwieszczenie doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.

 

Obwieszczenie zostało upublicznione w dniu 18.11.2022r.

  

 

Poniżej skan obwieszczenia wraz z treścią decyzji.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-11-18
Data publikacji:2022-11-18
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Madanowska
Liczba odwiedzin:151