Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Izabelin

2010

2 października 2015
Nr UchwałyZ dniaTytuł(w sprawie) i treść
XXXIV/304/10 27 stycznia 2010 roku przystąpienia przez Gminę Izabelin do projektu "Edukacja szansą na lepszą przyszłość" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
XXXV/305/10 10 lutego 2010 r. zmiany uchwały Nr XXXIII/297/09 16 grudnia 2009 r. uchwalenia budżetu Gminy Izabelin na 2010 rok zwanej dalej "uchwałą budżetową".
XXXV/306/10 10 lutego 2010 r. zmiany budżetu w 2010 r.
ZAŁACZNIK
XXXV/307/10 10 lutego 2010 r. zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Izabelin.
XXXV/308/10 10 lutego 2010 r. wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze Starostą Powiatu Warszawskiego Zachodniego mającej na celu udzielenie pomocy finansowej przeznaczonej na ufundowanie sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim z siedzibą w Błoniu.
XXXV/309/10 10 lutego 2010 r. zasad udzielania pomocy i zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania
XXXV/310/10 10 lutego 2010 r. wyposażenia w majątek Centrum Kultury Izabelin
XXXV/311/10 10 lutego 2010 r. wyposażenia w majątek Gminną Bibliotekę Publiczną w Izabelinie
XXXV/312/10 10 lutego 2010 r. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i organów prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Izabelin oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
XXXV/313/10 10 lutego 2010 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Mościska Etap III część A" - stanowiącego zmianę części "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Mościska Etap III" zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr XXIV/201/2004 z dnia 27 października 2004 roku i opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 285/2004 poz. 7762 z dnia 23 listopada 2004 roku. Oraz części "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Mościska Etap I - Mościska Przemysłowe" zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr XVIII/161/08 z dnia 2 lipca 2008 roku i opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 162 z dnia 24 września 2008 roku poz. 5749
ZAŁACZNIK
XXXV/314/10 10 lutego 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na bonifikatę od ceny nieruchomości
XXXV/315/10 10 lutego 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki ew.nr 2583 położonej we wsi Laski
XXXV/316/10 10 lutego 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki ew.nr 66 położonej we wsi Hornówek
XXXV/317/10 10 lutego 2010 r. przyjęcia harmonogramu obrad Rady Gminy Izabelin w 2010 roku.
XXXVI/318/10 16 marca 2010 r. zmiany budżetu w 2010 r
ZAŁACZNIK
XXXVI/319/10 16 marca 2010 r. zmiany w uchwale Rady Gminy Izabelin Nr XXI/175/08 z dnia 22 października 2008 roku przystąpienia do sporządzenia zmiany części "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części wsi Truskaw i Truskaw - Helenówek, Etap I" zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr LV/424/2002 z dnia 19 czerwca 2002 roku.
ZAŁACZNIK
XXXVI/320/10 16 marca 2010 r. przystąpienia przez Gminę Izabelin do projektu "Program Mały Odkrywca dla Przedszkola w Izabelinie" Nr 1/POKL/9.5/2009 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
XXXVI/321/10 16 marca 2010 r. zasad udzielania pomocy i zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania
XXXVI/322/10 16 marca 2010 r. kontynuacji realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem "Szansa na lepsze jutro - upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w Gminie Izabelin" w roku 2010.
XXXVI/323/10 16 marca 2010 r. przyjęcia sprawozdania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie z wykonania zadań w 2009 r .
XXXVI/324/10 16 marca 2010 r. przyjęcia sprawozdania z działalności Centrum Kultury Izabelin w 2009 roku.
ZAŁACZNIK
XXXVI/325/10 16 marca 2010 r. zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Izabelin na 2010 rok.
XXXVII/326/10 24 marca 2010 r. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
XXXVIII/327/10 28 kwietnia 2010 r. rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izabelin za
XXXVIII/328/10 28 kwietnia 2010 r. zmiany budżetu w 2010 r.
ZAŁACZNIK
XXXVIII/329/10 28 kwietnia 2010 r. zaciągnięcia kredytu długoterminowego
XXXVIII/330/10 28 kwietnia 2010 r. emisji obligacji komunalnych
XXXVIII/331/10 28 kwietnia 2010 r. przyjęcia informacji z działalności Samodzielnego Publicznego
ZAŁACZNIK
XXXVIII/332/10 28 kwietnia 2010 r. wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu)
XXXIX/333/10 19 maja 2010 r. przeprowadzenia na terenie Gminy Izabelin referendum lokalnego dotyczącego przejęcia przez Gminę Izabelin od właścicieli nieruchomości obowiązków pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych.
XXXIX/334/10 19 maja 2010 r. powołania Gminnej Komisji do Spraw Referendum
XXXIX/335/10 19 maja 2010 r. zmiany budżetu w 2010 r.
ZAŁACZNIK
XXXIX/336/10 19 maja 2010 r. zmiany Uchwały Nr XXXV/312/10 10 lutego 2010r. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i organów prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Izabelin oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
XXXIX/337/10 19 maja 2010 r. ochrony przeciwpożarowej w Gminie Izabelin
XXXIX/338/10 19 maja 2010 r. upoważnienia Wójta Gminy Izabelin do zawarcia umowy o wzajemnej współpracy z Merem Miasta Meru w Republice Francuskiej.
XXXIX/339/10 19 maja 2010 r. zmiany w adresie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie.
XXXIX/340/10 19 maja 2010 r. wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki ew.nr 204/1 położonej we wsi Mościska
XXXIX/341/10 19 maja 2010 r. wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki ew.nr 1886/4 położonej we wsi Laski
XXXIX/342/10 19 maja 2010 r. nadania nazwy ronda we wsi Laski
XL/343/10 30 czerwca 2010 r. zmiany budżetu w 2010 r.ZAŁACZNIK
XL/344/10 30 czerwca 2010 r. określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Izabelin za I półrocze.
XL/345/10 30 czerwca 2010 r. określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Izabelin lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
XL/346/10 30 czerwca 2010 r. utworzenia okręgów wyborczych
XL/347/10 30 czerwca 2010 r. zatwierdzenia taryf stawek opłat za wodę i ścieki.
XL/348/10 30 czerwca 2010 r. dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
XL/349/10 30 czerwca 2010 r. dopłat za wodę i ścieki.
XL/350/10 30 czerwca 2010 r. wyrażenia zgody na najem działki ew.nr 92/22 położonej we wsi Hornówek
XL/351/10 30 czerwca 2010 r. wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy działki ewidencyjnej nr 479/6 położonej w obrębie Laski na własność Gminy Izabelin.
XL/352/10 30 czerwca 2010 r. wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy działki ewidencyjnej nr 459 położonej w obrębie Laski na własność Gminy Izabelin.
XL/353/10 30 czerwca 2010 r. wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy działki ewidencyjnej nr 217/2 położonej w obrębie Izabelin na własność Gminy Izabelin.
XL/354/10 30 czerwca 2010 r. wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki ew.nr 1032 położonej we wsi Izabelin C
XL/355/10 30 czerwca 2010 r. wyrażenia zgody na przeniesienie prawa własności, w drodze umowy, działki ewidencyjnej nr 594/4 położonej w obrębie Izabelin gmina Izabelin, w ramach odszkodowania.
XL/356/10 30 czerwca 2010 r. wyrażania zgody na zawarcie umowy zamiany działek ewidencyjnych nr 782/4, 782/5, 782/6, 782/7 położonych w obrębie Truskaw na działkę nr ew. 784/6 położonej w obrębie Truskaw.
XL/357/10 30 czerwca 2010 r. nadania nazw ulic we wsi Izabelin B
XLI/358/10 22 września 2010 r. zmiany budżetu w 2010 r.
ZAŁACZNIK
XLI/359/10 22 września 2010 r. trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Izabelin
XLI/360/10 22 września 2010 r. zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Izabelin.
XLI/361/10 22 września 2010 r. zmiany regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
XLI/362/10 22 września 2010 r. zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach.
XLI/363/10 22 września 2010 r. ustalenia zasad oddawania w dzierżawę lub najem nieruchomości gruntowych
XLI/364/10 22 września 2010 r. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego działki ew. nr 202/5 położonej w obrębie Izabelin gmina Izabelin.
XLI/365/10 22 września 2010 r. wyrażenia zgody na użyczenie części działki ew. nr 1886/4 położonej we wsi Laski
XLI/366/10 22 września 2010 r. nadania nazw ulic we wsi Mościska
ZAŁACZNIK
XLI/367/10 22 września 2010 r. przystąpienia do aktualizacji ?Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Izabelin do 2015 roku?.
XLII/368/10 27 października 2010 r. zmiany budżetu w 2010 r.
ZAŁACZNIK
XLII/369/10 27 października 2010 r. zwolnień w podatku od nieruchomości
XLII/370/10 27 października 2010 r. upoważnienia Wójta do zawarcia umowy darowizny
XLII/371/10 27 października 2010 r. zamknięcia rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych.
XLII/372/10 27 października 2010 r. utworzenia wydzielonego rachunku dochodów w jednostkach budżetowych gminy Izabelin.
XLII/373/10 27 października 2010 r. przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010 Gminy Izabelin
ZAŁACZNIK
XLII/374/10 27 października 2010 r. zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach.
XLII/375/10 27 października 2010 r. wyrażenia zgody na sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, działki ew. nr 202/6 położonej w obrębie Izabelin oraz wyrażenia zgody na bonifikatę od ceny nieruchomości.
XLII/376/10 27 października 2010 r. wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany działek ewidencyjnych nrnr 615/3, 313, 139/2, 709/5, 1167, 1062, 1068, 1149, 386, 387, 1098, 633/6, 634/7, 1060, 844/5 obręb Truskaw i działek nrnr ew. 41, 62/1 obręb Mariew na działkę nr ew. 333/1 położoną w obrębie Laski.
XLII/377/10 27 października 2010 r. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy Domowej na rok 2011.
ZAŁACZNIK
XLII/378/10 27 października 2010 r. programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok
XLII/379/10 27 października 2010 r. przyjęcia protokółów kontroli Komisji Rewizyjnej.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-10-02
Data publikacji:2015-10-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5110