Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Izabelin

2009

2 października 2015
Nr UchwałyZ dniaTytuł(w sprawie) i treść
XXIV/203/09 11 lutego 2009 r. zmiany budżetu w 2009 r.
ZAŁACZNIK
XXIV/204/09 11 lutego 2009 r. zaciągnięcia kredytu długoterminowego
XXIV/205/09 11 lutego 2009 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Izabelin".
XXIV/206/09 11 lutego 2009 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany części "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Izabelin Północny"
ZAŁACZNIK
XXIV/207/09 11 lutego 2009 r. wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy działki ewidencyjnej nr 431 położonej w obrębie Laski na własność Gminy Izabelin.
XXIV/208/09 11 lutego 2009 r. wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy działki ewidencyjnej nr 1633/9 położonej w obrębie Laski na własność Gminy Izabelin.
XXIV/209/09 11 lutego 2009 r. wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy działki ewidencyjnej nr 826/16 położonej w obrębie Izabelin na własność Gminy Izabelin.
XXIV/210/09 11 lutego 2009 r. wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy działki ewidencyjnej nr 313 położonej w obrębie Truskaw na własność Gminy Izabelin.
XXIV/211/09 11 lutego 2009 r. wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy działki ewidencyjnej nr 615 położonej w obrębie Truskaw na własność Gminy Izabelin.
XXIV/212/09 11 lutego 2009 r. wyrażania zgody na zawarcie umowy zamiany działki ewidencyjnej nr 462/2 położonej w obrębie Truskaw na działki nrnr ew. 464/1, 464/3, 465/1 i 465/3 położonych w obrębie Truskaw.
XXIV/213/09 11 lutego 2009 r. nadania nazwy ulicy we wsi Laski
XXIV/214/09 11 lutego 2009 r. nadania nazwy ulicy we wsi Izabelin C
XXIV/215/09 11 lutego 2009 r. nadania nazwy ulicy we wsi Izabelin B
XXIV/216/09 11 lutego 2009 r. zmiany uchwały Nr XII/94/07 28 listopada 2007r. zmiany gminnego programu osłonowego, dla mieszkańców przystępujących do systemu kanalizacyjnego, realizowanego w ramach zadań własnych Gminy.
XXIV/217/09 11 lutego 2009 r. przystąpienia Gminy Izabelin do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem Szansa na lepsze jutro ? upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w Gminie Izabelin
XXIV/218/09 11 lutego 2009 r. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i organów prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Izabelin.
XXIV/219/09 11 lutego 2009 r. wysokości środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz określenia rodzaju świadczeń, a także warunków i sposobu ich przyznawania.
XXIV/220/09 11 lutego 2009 r. przyjęcia harmonogramu obrad Rady Gminy Izabelin w 2009 roku.
XXIV/221/09 11 lutego 2009 r. zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Izabelin na 2009 rok.
XXV/222/09 25 marca 2009 r. zmiany budżetu w 2009 r.
ZAŁACZNIK
XXV/223/09 25 marca 2009 r. przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Izabelin.
XXV/224/09 25 marca 2009 r. Statutu Centrum Kultury Izabelin.
XXV/225/09 25 marca 2009 r. Statutu Biura Obsługi Finansowej.
XXV/226/09 25 marca 2009 r. zmiany uchwały Nr XVII/153/09 9 czerwca 2008r. nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Izabelinie.
XXV/228/09 25 marca 2009 r. wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki ewidencyjnej nr 972 położonej w obrębie Izabelin stanowiącej własność Gminy Izabelin.
XXV/229/09 25 marca 2009 r. wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki ewidencyjnej nr 635/2 położonej w obrębie Izabelin stanowiącej własność Gminy Izabelin.
XXV/230/09 25 marca 2009 r. nadania nazwy ulicy we wsi Truskaw
XXV/231/09 25 marca 2009 r. nadania nazwy Gminnemu Przedszkolu w Laskach
XXV/232/09 25 marca 2009 r. przyjęcia informacji z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie w 2008 roku.
XXV/233/09 25 marca 2009 r. w sprawie: przyjęcia informacji z działalności Gminnego Domu Kultury w Izabelinie w 2008 roku.
XXV/234/09 25 marca 2009 r. przyjęcia protokółu kontroli Komisji Rewizyjnej.
XXVI/235/09 22 kwietnia 2009 r. rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izabelin za 2008 rok i udzielenia Wójtowi Gminy Izabelin absolutorium z tego tytułu.
XXVI/236/09 22 kwietnia 2009 r. przyjęcia sprawozdania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie z wykonania zadań w 2008 r .
XXVI/237/09 22 kwietnia 2009 r. zmiany budżetu w 2009 r.
ZAŁACZNIK
XXVI/238/09 22 kwietnia 2009 r. przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Izabelin.
XXVI/239/09 22 kwietnia 2009 r. ustalenia regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
XXVI/240/09 22 kwietnia 2009 r. upoważnienia Wójta do podwyższenia kapitału zakładowego Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin Mokre Łąki.
XXVI/241/09 22 kwietnia 2009 r. wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy udziałów w działce ewidencyjnej nr 202/1 położonej w obrębie Mościska na własność Gminy Izabelin.
XXVII/242/09 27 maja 2009 r. zmiany budżetu w 2009 r.
ZAŁACZNIK
XXVII/243/09 27 maja 2009 r. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
XXVII/244/09 27 maja 2009 r. Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Izabelin na lata 2009-2013
ZAŁACZNIK
XXVII/245/09 27 maja 2009 r. Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Gminy Izabelin na lata 2009-2013
ZAŁACZNIK
XXVII/246/09 27 maja 2009 r. wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki ew. nr 973 położonej we wsi Izabelin C
XXVII/247/09 27 maja 2009 r. wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki ew.nr nr 973 położonej we wsi Izabelin C
XXVII/248/09 27 maja 2009 r. wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki ew. nr 191/3 położonej we wsi Izabelin C
XXVII/249/09 27 maja 2009 r. wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki ew. nr 204/1 położonej we wsi Mościska
XXVII/250/09 27 maja 2009 r. protokółu kontroli Komisji Rewizyjnej.
XXVII/251/09 27 maja 2009 r. ustalenia granicy obwodu Szkoły Podstawowej im.Płk Stanisława Królickiego przy Zespole Szkól w Izabelinie.
XXVII/252/09 27 maja 2009 r. zmiany uchwały Nr XXIV/204/09 11 lutego 2009r. zaciągnięcia kredytu długoterminowego
XXVIII/253/09 24 czerwca 2009 zmiany budżetu w 2009 r.
ZAŁACZNIK
XXVIII/254/09 24 czerwca 2009 zmiany uchwały Nr XLI/351/2006 26 kwietnia 2006r. dochodów własnych jednostek budżetowych gminy Izabelin
XXVIII/255/09 24 czerwca 2009 zmiany Uchwały Nr XXIV/217/09 11 lutego 2009 r. przystąpienia Gminy Izabelin do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem ?Szansa na lepsze jutro ? upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w Gminie Izabelin?.
XXVIII/256/09 24 czerwca 2009 zatwierdzenia taryf stawek opłat za wodę i ścieki.
XXVIII/257/09 24 czerwca 2009 dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
XXVIII/258/09 24 czerwca 2009 dopłat za wodę i ścieki.
XXVIII/259/09 24 czerwca 2009 wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy działki ew.nr 1351/1 położonej we wsi Izabelin B na własność Gminy Izabelin.
XXVIII/260/09 24 czerwca 2009 wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy działki ewidencyjnej nr 2455/4 położonej w obrębie Laski na własność Gminy Izabelin.
XXVIII/261/09 24 czerwca 2009 wyrażenia zgody na przeniesienie prawa własności, w drodze umowy, działki ewidencyjnej nr 472/12 położonej w obrębie Truskaw gmina Izabelin, w ramach odszkodowania.
XXVIII/262/09 24 czerwca 2009 nadania nazwy ulicy we wsi Mościska.
XXVIII/263/09 24 czerwca 2009 wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki ew.nr 973 położonej we wsi Izabelin C.
XXVIII/264/09 24 czerwca 2009 wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki ew.nr nr 973 położonej we wsi Izabelin C
XXVIII/265/09 24 czerwca 2009 wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki ew.nr 191/3 położonej we wsi Izabelin C
XXVIII/266/09 24 czerwca 2009 wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki ew.nr 204/1 położonej we wsi Mościska
XXVIII/267/09 24 czerwca 2009 upoważnienia Wójta Gminy Izabelin do podpisania porozumienia z Burmistrzem Miasta Meru w Republice Francuskiej wejścia do Partnerskiej Przyjaźni.
XXIX/268/09 26 sierpnia 2009 r. zmiany budżetu w 2009 r.
ZAŁACZNIK
XXX/269/09 30 września 2009 r. zmiany budżetu w 2009 r.
ZAŁACZNIK
XXX/270/09 30 września 2009 r. przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Izabelin za lata 2007 - 2008
XXX/271/09 30 września 2009 r. przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Izabelin za lata 2007 - 2008
XXX/272/09 30 września 2009 r. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym, działki ew. nr 1020/1 położonej w obrębie Izabelin.
XXX/273/09 30 września 2009 r. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki nr ew. 191/5 położonej w obrębie Izabelin.
XXX/274/09 30 września 2009 r. wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty
XXX/275/09 30 września 2009 r. wyrażenia zgody na przeniesienie prawa własności, w drodze umowy, działek ewidencyjnych nrnr 236/75 i 236/76 położone w obrębie Mościska gmina Izabelin, w ramach odszkodowania.
XXX/276/09 30 września 2009 r. wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy działki ewidencyjnej nr 662 położonej w obrębie Truskaw na własność Gminy Izabelin.
XXX/277/09 30 września 2009 r. wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy działki ewidencyjnej nr 1060 położonej w obrębie Truskaw na własność Gminy Izabelin.
XXX/278/09 30 września 2009 r. wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, działki ew. nr 512/3 położonej w obrębie Truskaw.
XXX/279/09 30 września 2009 r. wyrażenia zgody na przeniesienie prawa własności, w drodze umowy, działki ewidencyjnej nr 615/1 położonej w obrębie Truskaw gmina Izabelin, w ramach odszkodowania.
XXX/280/09 30 września 2009 r. przyjęcia programu działań profilaktycznych zmierzających do wczesnego
XXXI/281/09 28 października 2009 r. zmiany budżetu w 2009 r.
ZAŁACZNIK
XXXI/282/09 28 października 2009 r. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
XXXI/283/09 28 października 2009 r. przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008- 2009 Gminy Izabelin
ZAŁACZNIK
XXXI/284/09 28 października 2009 r. uchwalenia "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw - Helenówek Etap III".
ZAŁACZNIK
XXXI/285/09 28 października 2009 r. uchwalenia "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Hornówek, część "D"" .
ZAŁACZNIK
XXXII/286/09 25 listopada 2009 r. zmiany budżetu w 2009 r.
ZAŁACZNIK
XXXII/287/09 25 listopada 2009 r. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok oraz określenia zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Izabelin
XXXII/288/09 25 listopada 2009 r. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień na rok 2010
XXXII/289/09 25 listopada 2009 r. opłaty od posiadania psów na 2010 rok
XXXII/290/09 25 listopada 2009 r. wysokości stawek opłat lokalnych na rok 2010
XXXII/291/09 25 listopada 2009 r. poboru inkasa przez sołtysów z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
XXXII/292/09 25 listopada 2009 r. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
ZAŁACZNIK
XXXII/293/09 25 listopada 2009 r. zamknięcia rachunku dochodów własnych Biura Obsługi Finansowej
XXXII/294/09 25 listopada 2009 r. upoważnienia Wójta Gminy Izabelin do nabycia w drodze umowy działki nr ew. 844 położonej w obrębie Truskaw na własność Gminy Izabelin.
XXXII/295/09 25 listopada 2009 r. wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki ew.nr 1717 położonej we wsi Izabelin C
XXXII/296/09 25 listopada 2009 r. programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok
XXXIII/297/09 16 grudnia 2009 r. uchwalenia budżetu Gminy Izabelin na 2010 rok.
ZAŁACZNIK
XXXIII/298/09 16 grudnia 2009 r. zmiany budżetu w 2009 r.
ZAŁACZNIK
XXXIII/299/09 16 grudnia 2009 r. wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy działki ew.nr 263/6 położonej we wsi Kiełpin Poduchowny, gmina Łomianki, na własność Gminy Izabelin.
XXXIII/300/09 16 grudnia 2009 r. wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy działki ewidencyjnej nr 734/4 położonej w obrębie Truskaw na własność Gminy Izabelin.
XXXIII/301/09 16 grudnia 2009 r. wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki ew.nr 1781/4 położonej we wsi Izabelin B
XXXIII/302/09 16 grudnia 2009 r. przyjęcia protokółów kontroli Komisji Rewizyjnej.
XXXIII/303/09 16 grudnia 2009 r. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy Domowej na rok 2010.
ZAŁACZNIK

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-10-02
Data publikacji:2015-10-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5910