Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Izabelin

2008

2 października 2015
Nr UchwałyZ dniaTytuł(w sprawie) i treść
XIV/104/08 8 lutego 2008 r. przekazania w formie umowy darowizny samochodu ciężarowego Scania Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskach
XIV/105/08 8 lutego 2008 r. wyrażenia zgody do nabycia w drodze umowy działki ewidencyjnej nr 272 położonej w obrębie Hornówek na własność Gminy Izabelin.
XIV/106/08 8 lutego 2008 r. zasad korzystania ze stołówek szkolnych prowadzonych przez Zespół Szkół w Izabelinie
XIV/107/08 8 lutego 2008 r. zmian w Statucie Związku Międzygminnego "Kampinos".
XV/108/08 19 marca 2008 r. zmiany budżetu i zmian w budżecie 2008
XV/109/08 19 marca 2008 r. wysokości środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz określenia rodzaju świadczeń, a także warunków i sposobu ich przyznawania.
XV/110/08 19 marca 2008 r. przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy Izabelin.
XV/111/08 19 marca 2008 r. usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w gminie Izabelin, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
XV/112/08 19 marca 2008 r. przystąpienia do sporządzenia zmiany części "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Hornówek część "C" - GIMNAZJUM", zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr XXXVII/313/2005 z dnia 30 listopada 2005 roku.
XV/113/08 19 marca 2008 r. wyrażenia zgody do nabycia w drodze umowy działki ewidencyjnej nr 36 położonej w obrębie Hornówek na własność Gminy Izabelin.
XV/114/08 19 marca 2008 r. wyrażenia zgody do nabycia w drodze umowy działki ewidencyjnej nr 453/5 położonej w obrębie Truskaw na własność Gminy Izabelin.
XV/115/08 19 marca 2008 r. wyrażenia zgody do nabycia w drodze umowy działek ewidencyjnych nrnr 1062, 1068, 1149 położone w obrębie Truskaw na własność Gminy Izabelin.
XV/116/08 19 marca 2008 r. wyrażenia zgody do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr ew. 114/20 położonej we wsi Hornówek.
XV/117/08 19 marca 2008 r. nadania nazw ulic we wsi Truskaw
XV/118/08 19 marca 2008 r. zmiany nazwy ulicy we wsi Truskaw
XV/119/08 19 marca 2008 r. nadania nazwy ulicy we wsi Mościska
XV/120/08 19 marca 2008 r. przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Izabelin
XV/121/08 19 marca 2008 r. wprowadzenia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Izabelin.
ZAŁACZNIK
XV/122/08 19 marca 2008 r. określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
XV/123/08 19 marca 2008 r. programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok.
XV/124/08 19 marca 2008 r. przyjęcia harmonogramu obrad Rady Gminy Izabelin w 2008 roku.
XV/125/08 19 marca 2008 r. w sprawie: przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Izabelin na 2008 rok.
XVI/126/08 22 kwietnia 2008 r. rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izabelin za 2007 rok i udzielenia Wójtowi Gminy Izabelin absolutorium z tego tytułu
XVI/127/08 22 kwietnia 2008 r. zmiany budżetu i zmian w budżecie 2008
ZAŁACZNIK
XVI/128/08 22 kwietnia 2008 r. Ramowych podstaw strategii budowy społeczeństwa informacyjnego przy wykorzystaniu środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
XVI/129/08 22 kwietnia 2008 r. w sprawie: ustalenia diet dla radnych
XVI/130/08 22 kwietnia 2008 r. zmiany uchwały Nr XVI /109/08 Rady Gminy Izabelin z dnia 19 marca 2008 wysokości środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz określenia rodzaju świadczeń, a także warunków i sposobu ich przyznawania.
XVI/131/08 22 kwietnia 2008 r. w sprawie: utraty mocy uchwały Nr XV/122/08 19 marca 2008
XVI/132/08 22 kwietnia 2008 r. wyrażenia zgody do nabycia w drodze umowy działki ewidencyjnej nr 782 położonej w obrębie Truskaw na własność Gminy Izabelin.
XVI/133/08 22 kwietnia 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody do nabycia w drodze umowy działek ewidencyjnych nrnr 41 i 62/1 położonych w obrębie Mariew gmina Stare Babice na własność Gminy Izabelin.
XVI/134/08 22 kwietnia 2008 r. w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Izabelin do nabycia w drodze umowy części działki nr ew. 827/14 położonej w obrębie Izabelin na własność Gminy Izabelin.
XVI/135/08 22 kwietnia 2008 r. w sprawie: usunięcia i nadania nazwy ulicy we wsi Hornówek
XVI/136/08 22 kwietnia 2008 r. w sprawie: ustalenia wysokości bonifikaty w opłacie za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
XVI/137/08 22 kwietnia 2008 r. w sprawie: wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Izabelin oraz zapewnienia dalszej opieki wyłapywanym zwierzętom bezdomnym.
XVI/138/08 22 kwietnia 2008 r. w sprawie: ustalenia liczby punktów i zasad sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5 % na terenie Gminy Izabelin.
XVI/139/08 22 kwietnia 2008 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie z wykonania zadań w 2007 r .
XVI/140/08 22 kwietnia 2008 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy Domowej na rok 2008.
ZAŁACZNIK
XVI/141/08 22 kwietnia 2008 r. w sprawie: przyjęcia informacji o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy Domowej i o pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2007 r.
ZAŁACZNIK
XVII/142/08 9 czerwca 2008 r. w sprawie: zmiany budżetu i zmian w budżecie 2008 r.
ZAŁACZNIK
XVII/143/08 9 czerwca 2008 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf stawek opłat za wodę i ścieki.
XVII/144/08 9 czerwca 2008 r. w sprawie: dopłat za wodę i ścieki .
XVII/145/08 9 czerwca 2008 r. w sprawie: zaopiniowania "Studium dla potrzeb planów ochrony przeciwpowodziowej - Etap III".
XVII/146/08 9 czerwca 2008 r. w sprawie: wynagrodzenia Wójta Gminy Izabelin
XVII/147/08 9 czerwca 2008 r. w sprawie: upoważnienia Wójta do zawarcia z Gminą Łomianki umowy dotyczącej wspólnego sporządzenia koncepcji i projektu budowlanego sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze pogranicza gmin w rejonie Dąbrowy Leśnej.
XVII/148/08 9 czerwca 2008 r. w sprawie: ustalenia liczby punktów i zasad sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5 % na terenie Gminy Izabelin.
XVII/149/08 9 czerwca 2008 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy Domowej na rok 2008.
XVII/150/08 9 czerwca 2008 r. w sprawie: przyjęcia informacji z działalności SP ZOZ w Izabelinie w 2007 roku.
XVII/151/08 9 czerwca 2008 r. w sprawie: przyjęcia informacji z działalności Gminnego Domu Kultury w Izabelinie w 2007 roku.
XVII/152/08 9 czerwca 2008 r. w sprawie: wyodrębnienia z Gminnego Domu Kultury w Izabelinie samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie.
XVII/153/08 9 czerwca 2008 r. w sprawie: nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Izabelinie.
XVIII/154/08 2 lipca 2008 r. zmiany budżetu i zmian w budżecie 2008 r.
ZAŁACZNIK
XVIII/155/08 2 lipca 2008 r. zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz ustanowienia zabezpieczenia
XVIII/156/08 2 lipca 2008 r. upoważnienia Wójta do oddania w najem pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w drodze bezprzetargowej
XVIII/157/08 2 lipca 2008 r. upoważnienia Wójta do zawarcia ze Starostą Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz z Gminą Łomianki Porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji inwestycji ?Budowa i przebudowa ulicy Brukowej na odcinku od ulicy Kolejowej w Łomiankach do ulicy Trenów w Laskach w Gminie Izabelin?.
XVIII/158/08 2 lipca 2008 r. zmiany uchwały Nr III/12/06 28 grudnia 2006 r. wyznaczenia inkasentów opłaty skarbowej i określenia wynagrodzenia za inkaso
XVIII/159/08 2 lipca 2008 r. uchwalenia zmiany ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Izabelin?
ZAŁACZNIK
XVIII/160/08 2 lipca 2008 r. uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Izabelin Północny
ZAŁACZNIK
XVIII/161/08 2 lipca 2008 r. zatwierdzenia zmiany części ?Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi MOŚCISKA, Etap I - MOŚCISKA PRZEMYSŁOWE?.
ZAŁACZNIK
XVIII/162/08 2 lipca 2008 r. wyrażenia zgody do nabycia w drodze umowy działki ewidencyjnej nr 218/2 położonej w obrębie Hornówek na własność Gminy Izabelin.
XVIII/163/08 2 lipca 2008 r. wyrażenia zgody do nabycia w drodze umowy działki ewidencyjnej nr 1167 położonej w obrębie Truskaw na własność Gminy Izabelin
XVIII/164/08 2 lipca 2008 r. wyrażenia zgody do nabycia w drodze umowy działki ewidencyjnej nr 139/2 oraz części działki nr ew 709 położonych w obrębie Truskaw na własność Gminy Izabelin
XVIII/165/08 2 lipca 2008 r. wyrażenia zgody do przeniesienia prawa własności w drodze umowy działki ewidencyjnej nr 225/5 położonej w obrębie Truskaw w ramach odszkodowania
XVIII/166/08 2 lipca 2008 r. wyrażenia zgody do przeniesienia prawa własności w drodze umowy działki ewidencyjnej nr 236/77 położonej w obrębie Mościska w ramach odszkodowania
XVIII/167/08 2 lipca 2008 r. wyrażenia zgody do nabycia w drodze umowy działek ewidencyjnych nrnr 2467 i 2470/3 położonych w obrębie Laski na własność Gminy Izabelin.
XIX/168/08 4 lipca 2008 r. zmiany budżetu i zmian w budżecie 2008 r.
ZAŁACZNIK
XX/169/08 11 lipca 2008 r. zmian w budżecie 2008 r
XX/170/08 11 lipca 2008 r. zmiany uchwały Nr XVIII/155/08 2 lipca 2008 dotyczącej zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz ustanowienia zabezpieczenia
XXI/171/08 22 października 2008 r. w sprawie: zmiany budżetu w 2008 r.
ZAŁACZNIK
XXI/172/08 22 października 2008 r. w sprawie: przyjęcia gminnego programu osłonowego dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjum: "Akcja - bilet", realizowanego w ramach zadań własnych gminy
XXI/173/08 22 października 2008 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany części "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Izabelin Północny"
ZAŁACZNIK
XXI/174/08 22 października 2008 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Hornówek część "E"".
ZAŁACZNIK
XXI/175/08 22 października 2008 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany części "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części wsi Truskaw i Truskaw - Helenówek, Etap I" zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr LV/424/2002 z dnia 19 czerwca 2002 roku.
ZAŁACZNIK
XXI/176/08 22 października 2008 r. w sprawie: zmiany w uchwale Rady Gminy Izabelin Nr XI/77/2007 z dnia 24 października 2007 roku
XXI/177/08 22 października 2008 r. w sprawie: zmiany w uchwale Rady Gminy Izabelin Nr VII/44/2007 z dnia 30 maja 2007 roku, z uwzględnieniem uchwał Nr VIII/62/2007 z dnia 27 czerwca 2007 roku oraz Nr XI/79/2007 z dnia 24 października 2007 roku
ZAŁACZNIK
XXI/178/08 22 października 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy działek ew.nrnr 294/4 i 294/5 położonych w obrębie Hornówek na własność Gminy Izabelin.
XXI/179/08 22 października 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie ustnego przetargu ograniczonego działek ewidencyjnych nrnr 683/4 i 683/5 położonych we wsi Izabelin C.
XXI/180/08 22 października 2008 r. wyrażenia zgody na przeniesienie prawa własności, w drodze umowy, działek ewidencyjnych nr 604/1, 604/2, 604/3 położonych w obrębie Truskaw gmina Izabelin, w ramach odszkodowania
XXI/181/08 22 października 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany działek ewidencyjnych nr 225/1 i 225/4 położonych w obrębie Truskaw na działkę nr ew. 228/2 położoną w obrębie Truskaw.
XXI/182/08 22 października 2008 r. w sprawie: reorganizacji i zmiany nazwy Gminnego Domu Kultury w Izabelinie
XXI/183/08 22 października 2008 r. w sprawie: reorganizacji i zmiany nazwy jednostki budżetowej Gminy Izabelin działającej pod nazwą Centrum Izabelin ? Biuro Administracji i Finansów
XXI/184/08 22 października 2008 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok oraz określenia zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Izabelin
XXI/185/08 22 października 2008 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień na rok 2009.
XXI/186/08 22 października 2008 r. w sprawie: opłaty od posiadania psów na 2009 rok
XXI/187/08 22 października 2008 r. w sprawie: wysokości stawek opłat lokalnych na rok 2009
XXI/188/08 22 października 2008 r. w sprawie: poboru inkasa przez sołtysów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2009r.
XXI/189/08 22 października 2008 r. w sprawie: wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
XXI/190/08 22 października 2008 r. w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska na II półrocze 2008 roku.
XXII/191/08 22 października 2008 r. w sprawie: zmiany budżetu w 2008 r.
ZAŁACZNIK
XXII/192/08 22 października 2008 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień na rok 2009.
XXII/193/08 22 października 2008 r. w sprawie: programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok.
XXII/194/08 22 października 2008 r. w sprawie: przyjęcia protokółów kontroli Komisji Rewizyjnej.
XXIII/195/08 17 grudnia 2008 r. uchwalenia budżetu Gminy Izabelin na 2009 rok.
ZAŁACZNIK
XXIII/196/08 17 grudnia 2008 r. zmiany uchwały Nr XXII/191/08 26 listopada 2008 r. zmiany budżetu w 2008 r.
ZAŁACZNIK
XXIII/197/08 17 grudnia 2008 r. zmiany uchwały Nr XXI/172/08 22 października 2008 r. przyjęcia gminnego programu osłonowego dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjum: ?Akcja - bilet?, realizowanego w ramach zadań własnych gminy
XXIII/198/08 17 grudnia 2008 r. zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Laski.
ZAŁACZNIK
XXIII/199/08 17 grudnia 2008 r. Systemu Informacji Gminnej (SIG)
ZAŁACZNIK
XXIII/200/08 17 grudnia 2008 r. zmiany uchwały Nr XXII/192/08 26 listopada 2008r. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień na rok 2009.
XXIII/201/08 17 grudnia 2008 r. zmiany uchwały Nr XXI /188/08 22października 2008 r. poboru inkasa przez sołtysów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2009r.
XXIII/202/08 17 grudnia 2008 r. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy Domowej na rok 2009.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-10-02
Data publikacji:2015-10-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5175