Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Izabelin

2007

2 października 2015
Nr UchwałyZ dniaTytuł(w sprawie) i treść
IV/14/07 24.01.2007r. uchwalenia budżetu Gminy Izabelin na rok 2007
ZAŁACZNIK
IV/15/07 24.01.2007 r. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
IV/16/07 24.01.2007 r. zarządzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej we wsi Laski w Gminie Izabelin.
IV/17/07 24.01.2007 r. programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok.
IV/18/07 24.01.2007 r. powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
IV/19/07 24.01.2007 r. : upoważnienia do nabycia w drodze umowy działki ewidencyjnej nr 206 położonej w obrębie Mościska na własność Gminy Izabelin.
IV/20/07 24.01.2007 r. zmiany gminnego programu osłonowego, dla mieszkańców przystępujących do systemu kanalizacyjnego, realizowanego w ramach zadań własnych gminy
IV/21/07 24.01.2007 r. zmiany uchwały Nr XXXIX/330/06 22 lutego2006 r. szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy Izabelin z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
IV/22/07 24.01.2007 r. : poboru inkasa przez sołtysów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
IV/23/07 24.01.2007 r. wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Izabelin.
V/24/07 28.03.2007 r. Zmiany budżetu oraz zmiany w budżecie w 2007 r.
V/25/07 28.03.2007 r. reorganizacji, zmiany nazwy i statutu jednostki budżetowej gminy Izabelin działającej pod nazwą Zespół Ekonomiczny Placówek Oświaty.
V/26/07 28.03.2007 r. przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy Izabelin.
V/27/07 28.03.2007 r. przyjęcia sprawozdania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie z wykonania zadań w2006 r .
V/28/07 28.03.2007 r. upoważnienia Wójta Gminy Izabelin do nabycia w drodze umowy działki nr ew. 31/22 położonej w obrębie Hornówek na własność Gminy Izabelin.
V/29/07 28.03.2007 r. upoważnienia do nabycia w drodze umowy działki ewidencyjnej nr 580 położonej w obrębie Hornówek na własność Gminy Izabelin.
V/30/07 28.03.2007 r. upoważnienia do nabycia w drodze umowy działek ewidencyjnych nrnr 462/1, 462/2, 462/3 położonych w obrębie Truskaw na własność Gminy Izabelin.
V/31/07 28.03.2007 r. powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. mienia komunalnego
V/32/07 28.03.2007 r. przyjęcia harmonogramu obrad Rady Gminy Izabelin w 2007 roku.
V/33/07 28.03.2007 r. przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Izabelin na I półrocze 2007 roku.
V/34/07 28.03.2007 r. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy Domowej na rok 2007.
V/35/07 28.03.2007 r. przyjęcia informacji o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy Domowej i o pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w2006 r.
V/36/07 28.03.2007 r. zmiany składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Izabelin.
VI/37/07 25.04.2007 r. rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izabelin za 2006 rok i udzielenia Wójtowi Gminy Izabelin absolutorium z tego tytułu.
ZAŁACZNIK
VI/38/07 25.04.2007 r. Zmiany budżetu oraz zmiany w budżecie w 2007 r. Uruchomienie wolnych środków w wysokości 1.880.000,-zł
VI/39/07 25.04.2007 r. przyjęcia informacji z działalności SP ZOZ w Izabelinie w2006 roku.
VI/40/07 25.04.2007 r. przyjęcia informacji z działalności Gminnego Domu Kultury w Laskach w2006 roku.
VI/41/07 25.04.2007 r. : nadania nazwy ulicy we wsi Laski
VI/42/07 25.04.2007 r. zmiany składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Izabelin.
VII/43/07 30.05.2007 r. Zmiany budżetu oraz zmiany w budżecie w 2007 r.
VII/44/07 30.05.2007 r. przystąpienia do sporządzenia zmiany części "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Laski część "B"" zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr XLIV/285/2001 z dnia 07 listopada 2001 roku i opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 263 z dnia 06 grudnia 2001 roku poz. 6212.
VII/45/07 30.05.2007 r. przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Izabelin" zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr XXXII/265/2005 z dnia 25 maja 2005 roku.
VII/46/07 30.05.2007 r. zatwierdzenia taryf stawek opłat za wodę i ścieki.
VII/47/07 30.05.2007 r. dopłat za wodę i ścieki .
VII/48/07 30.05.2007 r. przyjęcia Programu ochrony środowiska dla Gminy Izabelin na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2015
VII/49/07 30.05.2007 r. przyjęcia Planu gospodarki odpadami dla Gminy Izabelin na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2015
VII/50/07 30.05.2007 r. zmiany Uchwały NR V/34/2007 28 marca 2007 r. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy Domowej na rok 2007.
VII/51/07 30.05.2007 r. przyjęcia programu opieki nad kobietą w ciąży w gminie Izabelin w latach 2007 - 2010.
VII/52/07 30.05.2007 r. poparcia inicjatywy Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego dotyczącej powołania z dniem 1 września 2007 r. Przedszkola Specjalnego w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. płka J. Strzałkowskiego w Lesznie i podpisania stosownego porozumienia w tym zakresie z powiatem Warszawskim Zachodnim.
VII/53/07 30.05.2007 r. powołania zespołu do spraw wyboru ławników.
VIII/54/07 27.06.2007 r. statutu Gminnego Domu Kultury w Izabelinie.
VIII/55/07 27.06.2007 r. przyjęcia przez Radę Gminy protokołu w przedmiocie zobowiązań finansowych Gminy wobec Parafii Rzymsko-Katolickiej Matki Bożej Królowej Meksyku w Laskach.
VIII/56/07 27.06.2007 r. Zmiany budżetu oraz zmiany w budżecie w 2007 r. Uruchomienie wolnych środków w wysokości 1.320.000 ,-zł
VIII/57/07 27.06.2007 r. upoważnienia Wójta do podwyższenia kapitału zakładowego Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin "Mokre Łąki"
VIII/58/07 27.06.2007 r. upoważnienia do nabycia w drodze umowy działki ewidencyjnej nr 2373/15 położonej w obrębie Laski na własność Gminy Izabelin.
VIII/59/07 27.06.2007 r. upoważnienia do nabycia w drodze umowy działki ewidencyjnej nr 2373/14 położonej w obrębie Laski na własność Gminy Izabelin.
VIII/60/07 27.06.2007 r. upoważnienia Wójta Gminy Izabelin do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego, nieruchomości składającej się z działek ew. nrnr 236/67, 236/68, 236/81, 236/82, 236/83, 236/87.
VIII/61/07 27.06.2007 r. ustalenia wysokości bonifikaty w opłacie za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
VIII/62/07 27.06.2007 r. sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Rady Gminy Izabelin Nr VII/44/2007 z dnia 30 maja 2007 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Laski część "B"" zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr XLIV/285/2001 z dnia 07 listopada 2001 roku i opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 263 z dnia 06 grudnia 2001 roku poz. 6212.
VIII/63/07 27.06.2007 r. przystąpienia do sporządzenia zmiany części "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Mościska, Etap I - Mościska Przemysłowe" zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr XL/340/06 z dnia 29 marca2006 roku.
IX/64/07 1.08.2007 r. Zmiany budżetu oraz zmiany w budżecie w 2007 r.
ZAŁACZNIK
IX/65/07 1.08.2007 r. zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz ustanowienia zabezpieczenia
IX/66/07 1.08.2007 r. upoważnienia do nabycia w drodze umowy działki ewidencyjnej nr 1631 położonej w obrębie Truskaw na własność Gminy Izabelin.
X/67/07 26.09.2007 r. Zmiany budżetu oraz zmiany w budżecie w 2007 r.
ZAŁACZNIK
X/68/07 26.09.2007 r. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu do tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie.
X/69/07 26.09.2007 r. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu do tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia dla pracowników administracji Zespołu Szkół w Izabelinie oraz przedszkoli w Izabelinie i w Laskach.
X/70/07 26.09.2007 r. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu do tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia dla pracowników Centrum Izabelin - Biura Administracji i Finansów.
X/71/07 26.09.2007 r. zmiany uchwały Nr XXX/166/1997 1 października 1997r. ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę przedszkoli publicznych.
X/72/07 26.09.2007 r. sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr ew. 738/1 położonej we wsi Truskaw.
X/73/07 26.09.2007 r. zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Izabelin.
X/74/07 26.09.2007 r. przyjęcia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej.
XI/75/07 24.10.2007 r. przystąpienia do sporządzenia zmiany "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części wsi Hornówek część "A"", zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr V/25/2003 z dnia 26 lutego 2003 roku i opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 79 z dnia 21 marca 2003 roku poz. 2064.
XI/76/07 24.10.2007 r. przystąpienia do sporządzenia "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Truskaw - Hornówek część "D"" stanowiącego zmianę części "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Truskaw - Hornówek - część "C" zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr XLIV/286/2001 z dnia 07.11.2001 roku.
XI/77/07 24.10.2007 r. przystąpienia do sporządzenia zmiany "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części wsi Truskaw i Truskaw - Helenówek, Etap I" zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr LV/424/2002 z dnia 19 czerwca 2002 roku i opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 190 z dnia 19 lipca 2002 roku poz. 4388.
XI/78/07 24.10.2007 r. przystąpienia do sporządzenia zmiany "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części obszaru we wsi Truskaw w gminie Izabelin" zwanego "Truskaw - Oczyszczalnia", zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr XXXVII/204/98 z dnia 3 czerwca 1998 roku i opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Warszawskiego nr 37 z dnia 20 lipca 1998 roku poz. 122.
XI/79/07 24.10.2007 r. sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Rady Gminy Izabelin Nr VII/44/2007 z dnia 30 maja 2007 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Laski część "B"" zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr XLIV/285/2001 z dnia 07 listopada 2001 roku i opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 263 z dnia 06 grudnia 2001 roku poz. 6212.
XI/80/07 24.10.2007 r. zatwierdzenia wyboru ławników
ZAŁACZNIK
XI/81/07 24.10.2007 r. przyjęcia planów pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska na II półrocze 2007 roku.
XI/82/07 24.10.2007 r. zmiany uchwały Nr X/73/2007 26 września 2007 r. zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Izabelin.
XI/83/07 24.10.2007 r. zatwierdzenia zmian w statucie Związku Międzygminnego "Kampinos".
XI/84/07 24.10.2007 r. wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok oraz określenia zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Izabelin
XI/85/07 24.10.2007 r. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień na rok 2008.
ZAŁACZNIK
XI/86/07 24.102007 r. wysokości stawek opłat lokalnych na rok 2008
XI/87/07 24.10.2007 r. opłaty od posiadania psów na 2008 rok
XI/88/07 24.10.2007 r. poboru inkasa przez sołtysów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
XII/89/07 28.11.2007r. Zmiany budżetu oraz zmiany w budżecie w 2007 r.
ZAŁACZNIK
XII/90/07 28.11.2007r. przystąpienia do sporządzenia "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw - Helenówek Etap IV"
XII/91/07 28.11.2007r. przystąpienia do sporządzenia zmiany części "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Izabelin Północny" - stanowiącego zmianę "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Izabelin Północny" zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr IX/53/2003 z dnia 25 czerwca 2003 roku i opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 211 poz. 5376 z dnia 5 sierpnia 2003 roku.
XII/92/07 28.11.2007r. wyrażenia zgody do nabycia w drodze umowy działki ewidencyjnej nr 308 położonej w obrębie Hornówek na własność Gminy Izabelin.
XII/93/07 28.11.2007r. zmiany uchwały Nr XXVIII/229/05 26 stycznia 2005 r. ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na obszarze Gminy Izabelin.
ZAŁACZNIK
XII/94/07 28.11.2007r. zmiany gminnego programu osłonowego, dla mieszkańców przystępujących do systemu kanalizacyjnego, realizowanego w ramach zadań własnych Gminy
XII/95/07 28.11.2007r. zmieniająca uchwałę Nr XI/85/2007 24 października 2007 roku określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień na rok 2008.
XII/96/07 28.11.2007r. zmieniająca uchwałę Nr XI/86/2007 24 października 2007 r. wysokości stawek opłat lokalnych na rok 2008
XIII/97/07 21.12.2007r. uchwalenia budżetu gminy IZABELIN na rok 2008.
ZAŁACZNIK
XIII/98/07 21.12.2007r. Zmiany w budżecie w 2007 r.
XIII/99/07 21.12.2007r. odwołania Skarbnika Gminy Izabelin
XIII/100/07 21.12.2007r. powołania Skarbnika Gminy Izabelin
XIII/101/07 21.12.2007r. przystąpienia do sporządzenia zmiany części "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Izabelin Północny" - stanowiącego zmianę "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Izabelin Północny" zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr IX/53/2003 z dnia 25 czerwca 2003 roku i opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 211 poz. 5376 z dnia 5 sierpnia 2003 roku.
XIII/102/07 21.12.2007r. : wyrażenia zgody do nabycia w drodze umowy działek ewidencyjnych nrnr 386 i 387 położone w obrębie Truskaw na własność Gminy Izabelin.
XIII/103/07 21.12.2007r. przyjęcia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-10-02
Data publikacji:2015-10-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5378