Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 marca 2020

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Izabelin o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy oddziaływania na środowisko

(01.06.2022 r.)

Poniżej zamieszczamy pliki z Rozstrzygnięciem Wójta o sposobie rozpatrzenia uwag, złożonych do projektu Studium oraz do prognozy środowiskowej. Uwagi nieuwzględnione przez Wójt, podlegają rozpatrzeniu przez Radę Gminy na sesji poświęconej uchwaleniu Studium.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje dotyczące konsultowanego projektu Studium

(07.03.2022 r.) 

Czym jest Studium ?

Studium, jest dokumentem określającym politykę przestrzenną gminy i lokalne zasady zagospodarowania. Nie ma rangi aktu prawa miejscowego, ale stanowi podstawę do sporządzania planów miejscowych. Ustalenia nowych planów miejscowych i ich zmian nie będą mogły naruszać zapisów Studium.  Ponadto, jest to dokument:

 • sporządzany bezterminowo (do czasu dezaktualizacji);
 • o zapisach ogólnych, dający możliwości swobodniejszego przeprowadzenia procedury zmiany planów, w tym zmian jednostkowych dla np. jednej działki;
 • mogący zawierać wiele funkcji terenu dla danej strefy (np. mieszkaniową, usługi publiczne, usługi handlu, sportu, kultury, opieki zdrowotnej, szkolnictwa, zieleń urządzoną);
 • dla którego Rada Gminy uchwalając plan decyduje finalnie, które z funkcji zawartych w Studium znajdą się w treści prawa miejscowego, tj. planu zagospodarowania (np. tylko zabudowa mieszkaniowa);

Studium a plan miejscowy (różnice)

STUDIUM

PLAN MIEJSCOWY

sporządzane obligatoryjnie dla całej gminy

 

brak obowiązku sporządzania

(możliwe sporządzanie dla określonych obszarów)

akt wewnętrzny

akt prawa miejscowego

dokument ogólny

(zbiór informacji o gminie, określający kierunki rozwoju gminy)

 

dokument szczegółowy -

określa przeznaczenie terenów i sposób ich zagospodarowania

(wskaźniki zabudowy, powierzchni biologicznie czynnej, itp.) 

podstawa do sporządzania planów miejscowych

musi uwzględniać ustalenia Studium

Dlaczego aktualizujemy Studium ?

Narzucona przez ustawodawcę forma zależności dokumentów (studium i planu) utrudniała w ostatnim czasie sprawne przeprowadzenie procedur zmiany planów w gminie, głównie z powodu zbyt dużej szczegółowości obowiązującego od 2013 r. Studium a także poprzedzającej go wersji z 2008 r. i 2005 r.

Od początku, nadrzędnym celem prowadzonej aktualizacji Studium było uogólnienie jego zapisów, głównie w sposób umożliwiający realizację planowanych inwestycji gminnych, mających docelowo służyć wszystkim Mieszkańcom naszej gminy (np. zagospodarowanie Centrum Gminy, terenu pod Centrum Usług Społecznych w Hornówku czy realizację usług opiekuńczych dla seniorów i najmłodszych w Laskach, przy ul. Podleśnej).

Co zawiera projekt Studium

 1. Podział gminy na pięć głównych stref funkcjonalnych (rezygnu­jemy z dotychczasowego wyznaczania konkretnych funkcji terenu):
 • strefa M1 - strefa rozwoju zabudowy jednorodzinnej oraz mieszkaniowo-usługowej (usługi wbudowane w budynek miesz­kalny z wykluczeniem handlu detalicznego o powierzchni sprze­daży powyżej 200 m2, usługi celu publicznego). Strefa obejmuje tereny zurbanizowane oraz tereny przeznaczone pod rozwój za­budowy - według obowiązujących miejscowych planów zago­spodarowania przestrzennego, we wsiach Truskaw, Hornówek, Izabelin C, Izabelin B, Laski i północnej części Mościsk przy gra­nicy z Kampinoskim Parkiem Narodowym;
 • strefa M2 - strefa zabudowy wielofunkcyjnej: mieszkaniowej jednorodzinnej, zamieszkania zbiorowego, usług publicznych. Strefa obejmuje tereny zlokalizowane w miejscowościach Laski i Izabelin C: tereny Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi oraz Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego;
 • strefa M3 - strefa intensyfikacji zabudowy jednorodzinnej, mieszkaniowo-usługowej, usługowej (z wykluczeniem usług handlu detalicznego powyżej 200 m2 powierzchni sprzedaży). Strefa obejmuje część wsi Mościska oraz tereny położone w re­jonie ul. Trenów w Laskach;
 • strefa M4 - strefa ochrony zieleni z zabudową zagrodową (z zakazem realizacji nowej zabudowy, na działkach dziś jesz­cze niezabudowanych). Strefa obejmuje fragment wsi Sieraków w pasie 110 m od ul. gen. Romana Abrahama.
 • strefa P - strefa przemysłowo-usługowa: zabudowa pro­dukcyjna, magazynowa, usługowa. Strefa obejmuje tereny tzw. „Mościsk przemysłowych".

Strefy zostały wyznaczone na podstawie obowiązujących dokumentów planistycznych (miejscowych planów zagospodarowania przestrzenne­go) oraz istniejących ograniczeń związanych z lokalizacją, dostępnością komunikacyjną i infrastrukturalną. Stanowią kontynuację ustaleń obo­wiązującego studium.

2. Wymóg większej liczby miejsc do parkowania dla nowych inwestycji.

3. Obniżenie maksymalnej wysokości nowej zabudowy jednorodzin­nej do 9 m.

4. Wyznaczenie rejonów lokalizacji wolnostojących usług centrotwórczych: wzdłuż ul. 3 Maja w Laskach, Izabelinie B, Izabelinie C (tu dodat­kowo także wzdłuż fragmentów ul. Tetmajera, Matejki i Sierakowskiej) oraz w Truskawiu na odcinku od ul. Olszowej do granic KPN.

5. Wyznaczenie w Laskach, w rejonie ul. Wieczorka, strefy rekreacyj­no-sportowej z możliwością lokalizacji obiektów kubaturowych oraz urządzeń o charakterze okolicznościowym, sezonowym, związanych z realizowaniem programu kulturalnego i rozrywkowego oraz obiektów i urządzeń z zakresu sportu, turystyki i rekreacji oraz usług im towarzy­szących.

6. Wyznaczenie obszarów, gdzie możliwe jest sytuowanie urządzeń wy­twarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekracza­jącej 500 kW (energia słoneczna). Obszary te wyznaczono dla terenów użyteczności publicznej (istniejących i planowanych) oraz dla terenów usługowych w Laskach - w rejonie ul. Trenów, w Mościskach - na pół­noc od ul. 3 Maja i w strefie przemysłowej.

7. W stosunku do terenów wsi Sieraków (w pasie 110 m od ul. Gen. Romana Abrahama), położonej w całości w granicach Kampinoskiego Parku Narodowego) wprowadzenie zapisów uniemożliwiających rozwój nowej zabudowy na działkach dziś nieza­budowanych. Powyższe zostało narzucone przez Dyrektora Kampinoskiego Parku Na­rodowego w procedurze uzgodnieniowej projektu Studium (brak uzgodnienia projek­tu Studium przez Dyrektora KPN, uniemoż­liwiłby docelowe wprowadzenie w życie no­wego Studium). Należy podkreślić, że zapi­sy projektu nowego Studium pozostają bez wpływu na ustalenia obowiązującego miej­scowego planu zagospodarowania prze­strzennego wsi Sieraków Etap I, zatwier­dzonego uchwałą Nr XXXV/300/14 Rady Gminy Izabelin z dnia 05.03.2014 r. Gmina nie planuje zmian ww. planu miejscowe­go. W ramach obowiązującego od 2014 r. fragmentarycznego planu miejscowego dla części wsi Sieraków (Etap I), możliwe są zarówno remonty, rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów budowlanych, jak też budowa nowych budynków w zabudowie zagrodowej. W ostatnim czasie z możliwo­ści tej skorzystało kilku właścicieli działek.

8. Rezygnację (na wniosek KPN) z terenów zabudowy wielorodzinnej w Izabelinie B przy ulicy Szymanowskiego - grunty w całości znaj­dują się w granicach Parku.

Nowe Studium a obowiązujące plany miejscowe

Wszystkie plany miejscowe, które będą obo­wiązywały w dniu uchwalenia Studium, za­chowują moc także w przypadku, kiedy ich ustalenia są inne niż zapisy nowego Studium. Dopiero w sytuacji procedowania zmian tych planów, konieczne będzie uszanowanie w nich zapisów nowego Studium.

Partycypacja społeczna w projekcie

Każdy, kto kwestionuje zapisy projektu Stu­dium, może wnosić uwagi. Czekamy na nie do 21 kwietnia 2022 r.

Zachęcamy także do udziału w dyskusji pu­blicznej, 15 marca 2022 r. (wtorek) o godz. 18.00. Dyskusja odbędzie się w Szkole Podstawowej im. płka S. Królickiego przy ul. 3 Maja 49 w Hornówku.

Dodatkowo, w dniu 15 marca 2022 r. w godz. 15.00 – 17.00, zespół projektowy dostępny będzie dla Państwa w holu Centrum Kultury Izabelin.

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontak­tu z Wydziałem Architektury i Planowania Przestrzennego: tel. 22 722 89 36.


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Konsultacje społeczne projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

(18.02.2022 r.)

W dniach 7 - 28 marca 2022 r. odbędzie się wyłożenie do publicznego wglądu projektu nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Izabelin.

W dniu 15 marca 2022 r. (wtorek) o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej im. płk Królickiego (tzw. duża szkoła) odbędzie się dyskusja publiczna dotycząca rozwiązań proponowanych w Studium.

Na uwagi do projektu Studium czekamy do 21 kwietnia 2022 r.

Szczegóły znajdują się w Obwieszczeniu poniżej.

Artykuł dotyczący zmian Studium ukaże się w lutowym wydaniu "Listów do Sąsiada". Umieścimy go także na tej stronie internetowej.

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rozpoczęcie prac nad nowym Studium

(2020)

Informujemy o rozpoczęciu procedury aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izabelin.

Zachęcamy do składania wniosków w terminie do dnia 29 maja 2020 r.

 

Autor: Aneta Iwan

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2020-03-16
Data publikacji:2020-03-16
Osoba sporządzająca dokument:Aneta Iwan
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sikorska
Liczba odwiedzin:4418

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-04-02 16:18:32Anna SikorskaaktualizacjaStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego