Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Gminy Izabelin uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Izabelin.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 listopada 2019

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.)  oraz  art. 39, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Izabelin w dniu 6 listopada 2019 r. uchwały Nr XVI/127/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Izabelin.

Obszary objęte projektem zmiany Studium:

  • Obszar Nr 1 obejmuje działki o nr ew. 210/3 i 211 położone we wsi Mościska w rejonie ul. Lipkowskiej Wody.
  • Obszar Nr 2 obejmuje działkę o nr ew. 122/1 położoną we wsi Laski w rejonie ul. Wieczorka i ul. Jaworowej.
Autor: Aneta Kędzierska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-11-13
Data publikacji:2019-11-13
Osoba sporządzająca dokument:Aneta Kędzierska
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Bieńkowski
Liczba odwiedzin:2664