Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Izabelin.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 czerwca 2019

Izabelin, dnia 3 czerwca 2019 r.

GPA.6722.24.1.2019.AK


O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Izabelin w dniu 29 maja 2019 r. uchwały Nr XI/75/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Izabelin.


Jednocześnie na podstawie art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń ww. planu.


Obszary objęte projektem zmiany Studium:

  1. Obszar Nr 1 obejmuje działki o nr ew. 1882/1, 1882/2, 1883/1, 1883/2, 1885/3, 1885/4, 1885/5, 1886/3, 1886/4, 2732/1, 2732/2 położone we wsi Laski w rejonie ul. Podleśnej.
  2. Obszar Nr 2 obejmuje działkę o nr ew. 2583 położoną we wsi Laski w rejonie ul. Południowej.
  3. Obszar Nr 3 ograniczony jest: od południa: południową granicą działki o nr ew. 1822/3 obręb Izabelin; od zachodu: zachodnią granicą działki o nr ew. 1822/3 obręb Izabelin , dalej na długości ok 110 m po linii istniejącego ogrodzenia zlokalizowanego na działce o nr ew. 1822/4 obręb Izabelin do przecięcia z przedłużeniem zachodniej granicy działki drogowej o nr ew. 1528/3 (fragment drogi ul. Partyzantów); od północy: przedłużeniem zachodniej granicy działki drogowej o nr ew. 1528/3 (fragment drogi ul. Partyzantów) do jej zachodniego narożnika; od wschodu: wschodnią granicą działki o nr ew. 1822/4 obręb Izabelin do południowo-wschodniego narożnika działki o nr ew. 1822/3 obręb Izabelin.4) Obszar Nr 4 obejmuje działki o nr ew. 967 i 968 położone we wsi Izabelin ograniczone od północy ul. Matejki, a od południa ul. 3-go Maja.
  4. Obszar Nr 5 obejmuje działkę o nr ew. 948/1 położoną we wsi Izabelin w rejonie ul. Matejki.
  5. Obszar Nr 6 obejmuje działki o nr ew. 2373/1, 2373/2, 2373/3, 2373/5, 2373/6, 2373/8, 2373/9, 2373/21, 2373/22, 2373/25, 2373/26 i 2730.

Szczegółowe granice obszarów objętych projektem planu oznaczone zostały na załączniku graficznym Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do w/w uchwały, które dostępne są na stronie internetowej Gminy Izabelin pod adresem: www.bip.izabelin.pl w zakładce „zagospodarowanie przestrzenne”, „dokumenty w trakcie sporządzania”.
Wnioski do planu miejscowego i do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać osobiście w Kancelarii Urzędu Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, przesyłać na adres do Urząd Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin lub drogą mailową na adres: izabelin@izabelin.pl.
We wniosku należy podać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Termin składania wniosków: do dnia 4 lipca 2019 r.


Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Izabelin.


Wójt Gminy Izabelin
/-/ Dorota Zmarzlak

 

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-06-05
Data publikacji:2019-06-05
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Kacprowicz
Liczba odwiedzin:1622

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-06-05 08:31:13Monika KacprowiczaktualizacjaObwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Izabelin.