Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski, część E”.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 kwietnia 2019

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Izabelin w dniu 25 października 2017 r. uchwały Nr XXXI/270/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski, część E”.

Jednocześnie na podstawie art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń ww. planu.

Obszar objęty projektem planu obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 2732/1, 2732/2, 1882/1, 1882/2, 1883/1, 1883/2, 1885/3, 1885/4, 1885/5, 1886/3, 1886/4.

Szczegółowe granice obszarów objętych projektem planu oznaczone zostały na załączniku graficznym do w/w uchwały, które dostępne są na stronie internetowej Gminy Izabelin pod adresem: www.bip.izabelin.pl w zakładce „zagospodarowanie przestrzenne”, „dokumenty w trakcie sporządzania”.

Wnioski do planu miejscowego i do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać osobiście w Kancelarii Urzędu Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, przesyłać na adres do Urząd Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin lub drogą mailową na adres: izabelin@izabelin.pl.

We wniosku należy podać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Termin składania wniosków: do dnia 17 czerwca 2019 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Izabelin.

 

Wójt Gminy Izabelin
/-/ Dorota Zmarzlak

Autor: Aneta Kędzierska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2019-04-26
Data publikacji:2019-04-26
Osoba sporządzająca dokument:Aneta Kędzierska
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sikorska
Liczba odwiedzin:1537