Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski”

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 kwietnia 2019

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Izabelin w dniu 30 marca 2019 r. uchwały Nr VIII/51/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski”.

Jednocześnie na podstawie art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń ww. planu.

Zakres projektu planu obejmuje dwa obszary. Pierwszy jest ograniczony:

 • od północy: od północno-zachodniego narożnika działki o nr ew. 2502/4, wzdłuż jej północnej granicy, dalej północno-zachodnią i północną granicą działki o nr ew. 2501 do północno-zachodniego narożnika działki o nr ew. 1/2 i dalej wzdłuż jej północnej granicy, następnie północną i wschodnią granicą działki o nr ew. 1/3, północną i wschodnią granicą dz. o nr ew. 3/3, dalej prostopadle do północno-zachodniego narożnika działki o nr ew. 172/1, północną granicą działek o nr ew. 172/1, 172/2 i 172/3 do jej przedłużenia ze wschodnią granicą działki drogowej o nr ew. 368, dalej na południe wzdłuż jej wschodniej granicy, północno-wschodnią granicą działki o nr ew. 369/1 do jej przecięcia z istniejącą zachodnią granicą rowu melioracyjnego, następnie na południe wzdłuż zachodniej granicy rowu melioracyjnego na działkach o nr ew. 369/1 i 311/1 do przedłużenia z południową granicą działki drogowej o nr ew. 290/1, dalej na północ wzdłuż tej granicy do południowo-wschodniego narożnika działki o nr ew. 261/1, a następnie wzdłuż jej południowej granicy, dalej wschodnią granicą działek o nr ew. 274/1, 2492, 250/5, 233, 223/10 i wzdłuż jej przedłużenia przez działkę drogową o nr ew. 212/3 (fragment ul. Akacjowej) do północno-wschodniego narożnika działki o nr ew. 204/1, następnie wschodnią granicą działek o nr ew. 204/1 i 203/1, północno-wschodnią granicą działki o nr ew. 2589 i dalej prostopadle przez działkę drogową o nr ew. 420/1 (fragment ul. Sezamkowej) do jej wschodniej granicy, następnie na południe do zachodnio-północnego narożnika działki drogowej o nr ew. 447, dalej jej północną i wschodnią granicą, wschodnią granicą działki o nr ew. 2481, północno-wschodnią granicą działek o nr ew. 458/2, 459/2, 460/2 i 464/2, dalej południową granicą rowu melioracyjnego przebiegającego na działkach o nr ew. 465, 466, 469 oraz 470, północną granicą działek o nr ew. 471/1 i 472/1, zachodnio-północną granicą działek o nr ew. 474/15, 474/8, 474/6, 474/5, 474/3 i 474/22, następnie północno-wschodnią granicą działek o nr ew. 474/22 oraz 474/23, prostopadle do północnego narożnika dz. o nr ew. 2699/1 przez , przez działkę drogową o nr ew. 477 (fragment ul. Piaskowej), dalej północno-wschodnią granicą działki o nr ew. 2699/1, 2700/1, 2700/2, 2699/3, 493/13, 493/18 i 2702, następnie północną granicą działki o nr ew. 487/1, 488/4, 488/5, 489/1, 489/2, 490/1 oraz 490/2;
 • od wschodu: wschodnią granicą działki o nr ew. 490/2 do jej południowo-zachodniego narożnika, dalej do północno-wschodniego narożnika działki o nr ew. 2413, następnie wschodnią granicą działek o nr ew. 2413, 2414, 1901/3, 1900/4, 1899/6, 1898/6, 1897/3, 1896/6, 1895/7, 1894/7, 1893/12, 2430 i 2439, dalej południową granica działek o nr ew. 2439 oraz 2440, wschodnią i wschodnio-południową granicą działek o nr ew. 1882/3 oraz 1883/4, południową granicą działek o nr 1882/3 i 1881, wschodnią i wschodnio-południową granicą działek o nr ew. 1879 oraz 1880, od południowo-wschodniego narożnika działki o nr ew. 1880 wzdłuż północnej i północno-wschodniej granicy działki drogowej o nr ew. 1679/14 (fragment drogi powiatowej ul. 3-go Maja) do południowo-zachodniego narożnika działki drogowej o nr ew. 1965 (fragment ul. Pomidorowej), dalej zachodnią jej granicą do wysokości przecięcia jej z przedłużeniem północnej granicy działki drogowej o nr ew. 2213 (fragment ul. Pomidorowej), dalej wzdłuż jej północnej i północno-zachodniej granicy do wysokości jej przecięcia z przedłużeniem zachodniej granicy działki o nr ew. 2226 i dalej do południowo-wschodniego jej narożnika;
 • od południa: południowo granicą działek o nr ew. 2226, 2225, 2224, 2223, 2222, 2221/2, 2221/1, 2220, 2531, 2530, 2529, 2528, 2216, dalej na przedłużeniu tej granicy poprzez działkę drogową o nr ew. 1679/14 (fragment drogi powiatowej ul. 3-go Maja), następnie południową granicy działki o nr ew. 1752, 1751, 1750/1, 1745/3, 1745/1, 1744/1, 1744/2, 1743/2, 1742, 1741, 1740/1, 1739/1, 1738/3 i 1737/1, południowo-zachodnią granicą działek o nr ew. 1736/1, 1735/1 i 1734/1, południową granicą działek o nr ew. 1732/2, 1731/4, 1730/3, 1729, 1728, 1727, 1726, 1725, 1724, 1719/2, 1719/1, 1718, 1717, 1716, 1712, 1698, 1696/1, 1694/1, 1688/1, 1685/1, 1682/3, 1682/2, wschodnią i południową granicą działki drogowej o nr ew. 1781/11 obręb Izabelin (fragment ul. Szymanowskiego), następnie południową granicą działki drogowej o nr ew. 1781/4 obręb Izabelin (fragment ul. Doliny Jozefata) oraz wzdłuż jej przedłużenia z zachodnią granicą działki 1781/1 obręb Izabelin, dalej w kierunku północnym wzdłuż południowo-zachodniej jej granicy do południowo-zachodniego narożnika działki o nr ew. 1779 obręb Izabelin (fragment drogi powiatowej ul. 3-go Maja), następnie w kierunku zachodnim na długości ok. 107 m wzdłuż południowej granicy działki drogowej o nr ew. 526/7 (fragment drogi powiatowej ul. 3-go Maja) obręb Izabelin do północno-zachodniego narożnika działki drogowej o nr ew. 1165 (zachodnia skrajnia ul. Małachowskiego), dalej prostopadle do przecięcia z północną granicą działki o nr ew. 1778/1 obręb Izabelin, a następnie w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy działek o nr ew. 1778/1 i 1822/2 obręb Izabelin do południowo-zachodniego narożnika działki o nr ew. 1822/3 obręb Izabelin;
 • od zachodu: zachodnią granicą działki 1822/3 obręb Izabelin po linii istniejącego ogrodzenia zlokalizowanego na działce o nr ew. 1822/4 obręb Izabelin do przecięcia z przedłużeniem zachodniej granicy działki drogowej o nr ew. 1528/3 (fragment drogi ul. Partyzantów) do jej zachodniego narożnika i dalej wzdłuż jej zachodniej granicy do południowo-wschodniego narożnika działki o nr ew. 1526/2, dalej wzdłuż południowej granicy działek o nr ew. 1526/2, 1526/1 oraz 1526/3, południową i zachodnią granicą działki o nr 2503/2, zachodnią granicą działek o nr ew. 2503/4, 1529/3 (fragment ul. Brzozowej), zachodnią granicą działki o nr ew. 2502/4 do jej północno-zachodniego narożnika – do punktu początkowego. 

Drugi obszar, położony w północno-wschodniej części gminy Izabelin, jest ograniczony:

 • od północy: od północno-zachodniego narożnika działki o nr ew. 2357 wzdłuż północnej granicy działek o nr ew. 2357, 2358/1, 2358/2, 2358/3, 2358/4, 2358/5 i 2359/1, północno-wschodnią granicą działek o nr ew. 2359/2, 2361/2, 2362/28, 2362/30, 2372, 2373/1, 2373/3, 2373/26, 2373/23, 2373/14, 2373/15, 2374/4, 2374/5, 2376/1, 2378/1, 2380/1 oraz 2380/2;
 • od wschodu: wschodnią granicą działek o nr ew. 2380/2, 2380/4, 2380/5, 2388, 2381/1, 2381/3 i 2381/4;
 • od południa: południową granicą działek o nr ew. 2381/4, 2379, 2377, 2375, 2373/42, 2373/41, 2373/48, 2372, 2371/2, 2371/1, 2370/1, 2368/2, 2368/4 i 2357;
 • od zachodu: zachodnią granicą działki o nr ew. 2357 do północno-zachodniego narożnika tej działki.

Poza zakresem obszaru, objętego projektem planu miejscowego, znajdują się:

 • tereny przy ul. Podleśnej – działki o nr ew. 1882/1, 1882/2, 1883/1, 1883/2, 1885/3, 1885/4, 1885/5, 1886/3, 1886/4, 2732/1, 2732/2 (obszar objęty Uchwałą Intencyjną Rady Gminy Izabelin Nr XXXI/270/17 z dnia 25.10.2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski, część E);
 • obszar objęty „Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego wsi Laski część C”, zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr XX/161/2012 z dnia 26.09.2012 r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dn. 16.11.2012 r. poz. 7666, obszar ograniczony od zachodu ul. Południową, od północy ul. Brzozową, od wschodu ul. Młodzieżową i od południa ul. 3-go Maja.

Szczegółowe granice obszarów objętych projektem planu oznaczone zostały na załączniku graficznym Nr 1a, 1b, 2 do w/w uchwały, które dostępne są na stronie internetowej Gminy Izabelin pod adresem: www.bip.izabelin.pl w zakładce „zagospodarowanie przestrzenne”, „dokumenty w trakcie sporządzania”.

Wnioski do planu miejscowego i do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać osobiście w Kancelarii Urzędu Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, przesyłać na adres do Urząd Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin lub drogą mailową na adres: izabelin@izabelin.pl.

We wniosku należy podać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Termin składania wniosków: do dnia 20 maja 2019 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Izabelin.

Wójt Gminy Izabelin
/-/ Dorota Zmarzlak

Autor: Aneta Kędzierska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2019-04-05
Data publikacji:2019-04-05
Osoba sporządzająca dokument:Aneta Kędzierska
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sikorska
Liczba odwiedzin:1751