Podatek od nieruchomości, rolny i leśny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 grudnia 2022

STAWKI PODATKOWE OBOWIĄZUJĄCE W GMINIE IZABELIN w 2023 r.

Na rok 2023 obowiązują następujące stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Izabelin:

 1. od gruntów:
  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zaklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,10 zł od 1 m² powierzchni,
  2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,00 zł od 1ha powierzchni,
  3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,50 złod 1 m² powierzchni,
  4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2018 r. poz.1398 oraz z 2019 r. poz. 730) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,81 zł od 1 m² powierzchni;
 2. od budynków lub ich części:
  1. mieszkalnych – 0,90 złod 1 m² powierzchni użytkowej,
  2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 26,00 złod 1 m² powierzchni użytkowej,
  3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 13,47 złod 1 m² powierzchni użytkowej,
  4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,00 złod 1 m² powierzchni użytkowej,
  5. od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,00 złod 1 m² powierzchni użytkowej;
 3. od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

PODATEK ROLNY

Do ustalenia podatku rolnego na 2023 rok przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, która wyniosła 74,05 zł. za 1 dt.- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. (M.P.995).                                                                                 

W związku z powyższym stawka podatku rolnego na 2023 rok wynosi:
74,05 zł.  x  2,5 q żyta = 185,1250 zł. za 1 ha przeliczeniowy dla gruntów gospodarstw rolnych;
74,05 zł. x 5 q żyta = 370,2500 zł. za 1 ha fizyczny dla pozostałych gruntów rolnych.

PODATEK LEŚNY

Do ustalenia podatku leśnego na 2023 rok przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r., która wyniosła 323,18 zł. za 1 m- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. (M.P.996).

Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych, stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50%.

W związku z powyższym stawka podatku leśnego na 2023 rok wynosi:

 • 323,18 zł. x 0,220 mdrewna = 71,0996 zł. od 1 ha lasu,
 • 35,5498 zł. - za 1 ha lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych.

FORMULARZE PODATKOWE OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LIPCA 2019 ROKU

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI    
Osoby fizyczne druk druk excel
INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH IN-1  IN-1
ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH
DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU
ZIN-1 ZIN-1
ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH
DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA
ZIN-2 ZIN-2
ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH
DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW
ZIN-3 ZIN-3
Osoby prawne druk druk excel
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DN-1 DN-1
ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU
ZDN-1 ZDN-1
ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA
ZDN-2 ZDN-2 

 

PODATEK LEŚNY    
Osoby fizyczne druk druk excel
INFORMACJA O LASACH IL-1  IL-1
ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH
DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU
ZIL-1 ZIL-1
ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH
DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA
ZIL-2 ZIL-2
ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH
DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW
ZIL-3 ZIL-3
Osoby prawne druk druk excel
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY DL-1 DL-1
ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY
DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU
ZDL-1 ZDL-1
ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY
DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA
ZDL-2  ZDL-2

 

PODATEK ROLNY    
Osoby fizyczne druk druk excel
INFORMACJA O GRUNTACH IR-1  IR-1
ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH
DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU
ZIR-1 ZIR-1
ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH
DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA
ZIR-2 ZIR-2 
ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH
DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW
ZIR-3 ZIR-3 
Osoby prawne druk druk excel
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY DR-1  DR-1

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY
DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZDR-1 ZDR-1
ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY
DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA
ZDR-2 ZDR-2

FORMULARZE PODATKOWE OBOWIĄZUJĄCE OD 2017 ROKU DO 30 CZERWCA 2019 ROKU

Osoby fizyczne druk druk word
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 IN-1
Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1 IL-1
Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1 IR-1
Dane o nieruchomościach ZN-1/A ZN-1/A
Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ZN-1/B ZN-1/B
Dane o nieruchomościach rolnych ZR-1/A ZR-1/A
Dane o nieruchomościach rolnych ZR-1/B ZR-1/B
Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1/A ZL-1/A
Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL-1/B ZL-1/B

 

Osoby prawne druk druk word
Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 DN-1
Deklaracja na podatek leśny DL-1 DL-1
Deklaracja na podatek rolny DR-1 DR-1
Dane o nieruchomościach ZN-1/A ZN-1/A
Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ZN-1/B ZN-1/B
Dane o nieruchomościach rolnych ZR-1/A ZR-1/A
Dane o nieruchomościach rolnych ZR-1/B ZR-1/B
Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1/A ZL-1/A
Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL-1/B ZL-1/B

FORMULARZE PODATKOWE OBOWIĄZUJĄCE DO KOŃCA 2016 ROKU

Osoby fizyczne druk
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1
Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1
Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1
Dane o nieruchomościach ZN-1/A
Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ZN-1/B
Dane o nieruchomościach rolnych ZR-1/A
Dane o nieruchomościach rolnych ZR-1/B
Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1/A
Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL-1/B

 

Osoby prawne druk
Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1
Deklaracja na podatek leśny DL-1
Deklaracja na podatek rolny DR-1
Dane o nieruchomościach ZN-1/A
Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ZN-1/B
Dane o nieruchomościach rolnych ZR-1/A
Dane o nieruchomościach rolnych ZR-1/B
Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1/A
Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL-1/B


Wnioski

Uchwały:

Autor: Aneta Kadzińska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2022-12-07
Data publikacji:2022-12-07
Osoba sporządzająca dokument:Aneta Kadzińska
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Bieńkowski
Liczba odwiedzin:39165

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2023-01-23 12:55:08Rafał BieńkowskiaktualizacjaPodatek od nieruchomości, rolny i leśny
2022-12-07 15:18:24Rafał BieńkowskiaktualizacjaPodatek od nieruchomości, rolny i leśny
2022-12-07 15:08:51Rafał BieńkowskiaktualizacjaPodatek od nieruchomości, rolny i leśny
2021-12-13 13:14:34Anna SikorskaaktualizacjaPodatek od nieruchomości, rolny i leśny
2020-12-15 23:20:36Rafał BieńkowskiaktualizacjaPodatek od nieruchomości, rolny i leśny
2020-01-15 09:58:14Anna SikorskaaktualizacjaPodatek od nieruchomości, rolny i leśny
2020-01-13 13:39:32Monika KacprowiczaktualizacjaPodatek od nieruchomości, rolny i leśny
2020-01-02 12:20:35Monika KacprowiczaktualizacjaPodatek od nieruchomości, rolny i leśny
2020-01-02 11:33:20Anna SikorskaaktualizacjaPodatek od nieruchomości, rolny i leśny
2019-07-08 13:29:46Anna SikorskaaktualizacjaPodatek od nieruchomości, rolny i leśny
2018-12-14 11:30:24Anna SikorskaaktualizacjaPodatek od nieruchomości, rolny i leśny
2018-12-14 09:55:29Anna SikorskaaktualizacjaPodatek od nieruchomości, rolny i leśny
2018-12-14 09:26:20Anna SikorskaaktualizacjaPodatek od nieruchomości, rolny i leśny
2018-01-10 15:07:47Anna Sikorskaaktualizacja stawek podatków na rok 2018Podatek od nieruchomości, rolny i leśny
2018-01-05 13:03:22Anna SikorskaaktualizacjaPodatek od nieruchomości, rolny i leśny
2018-01-04 12:49:28Anna SikorskaaktualizacjaPodatek od nieruchomości, rolny i leśny
2017-12-01 11:12:45Anna SikorskaaktualizacjaPodatek od nieruchomości, rolny i leśny
2017-11-27 15:03:12Anna SikorskaaktualizacjaPodatek od nieruchomości, rolny i leśny
2017-01-12 11:14:05Anna SikorskaaktualizacjaPodatek od nieruchomości, rolny i leśny
2017-01-12 10:52:37aktualizacjaPodatek od nieruchomości, rolny i leśny
2017-01-10 11:13:01aktualizacjaPodatek od nieruchomości, rolny i leśny
2017-01-10 11:10:57aktualizacjaPodatek od nieruchomości, rolny i leśny
2017-01-10 10:54:44aktualizacjaPodatek od nieruchomości, rolny i leśny
2017-01-10 10:53:51aktualizacjaPodatek od nieruchomości, rolny i leśny
2017-01-02 13:22:45aktualizacjaPodatek od nieruchomości, rolny i leśny
2017-01-02 13:19:59aktualizacjaPodatek od nieruchomości, rolny i leśny
2016-12-28 13:43:30aktualizacjaPodatek od nieruchomości, rolny i leśny