Złożenie deklaracji w sprawie podatku leśnego i zapłata podatku

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 grudnia 2015

KARTA INFORMACYJNA NR 53

URZĄD GMINY IZABELIN

05-080 Izabelin

ul. 3 Maja 42

Wydział Finansowy

Referat Podatków i Opłat Lokalnych

tel. (0-22)  722-89-61, (0-22)  722-89-75

fax (0-22) 722-80-06

 

0143/53/2013

aktualizacja 20.01.2017 r.

 

 Złożenie deklaracji w sprawie podatku leśnego i zapłata podatku

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 374 z późn.zm);
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.);
 • Uchwała Rady Gminy Izabelin w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych;
 • Komunikat Prezesa GUS

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • DL-1 „Deklaracja w sprawie podatku leśnego” złożona w terminie do 15 stycznia roku podatkowego. 
 • Jeżeli obowiązek powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
 • Wraz w wypełnionym formularzem DL-1 należy złożyć dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (akt własności, umowa kupna-sprzedaży, odpis księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów, umowa dzierżawy).

 

OPŁATY:

Brak

 

SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

- osobiście: Kancelaria Urzędu Gminy Izabelin 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, poniedziałek 9oo – 18oo, wtorek-piątek: 8oo – 16oo

- za pośrednictwem poczty: Urząd Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin

 

SPOSÓB I MIEJSCE ODBIORU DOKUMENTÓW

- osobiście:Referat Podatków i Opłat Lokalnych Urząd Gminy Izabelin, ul.3 Maja 42, 05-080 Izabelin, pokój nr 101 poniedziałek 9oo – 18oo, wtorek-piątek: 8oo – 16oo

- za pośrednictwem poczty na adres wskazany we wniosku za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Finansowy

Referat Podatków i Opłat Lokalnych

Urząd Gminy Izabelin, ul.3 Maja 42, 05-080 Izabelin,

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.  

 

UWAGI:

 1. Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.
 2. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona  w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.
 3. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w trakcie roku podatkowego, podatek leśny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.
 4. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa są obowiązane:
  • składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
  • wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony  w deklaracji podatek leśny na rachunek budżetu właściwej gminy, za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca.
 5. Jeżeli w trakcie roku podatkowego las został zajęty na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna lub po zaprzestaniu wykonywania tej działalności przywrócono działalność leśną, albo z innych powodów jego powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu – kwota należnego podatku leśnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła  ta zmiana (na formularzu deklaracji na podatek leśny  należy zaznaczyć, że jest to korekta). Deklaracje należy skorygować w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tej zmiany.
 6. Korekta podatku leśnego następuje na podstawie złożonej i prawidłowo wypełnionej deklaracji w sprawie podatku leśnego DL-1 wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyny korekty– art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa. Wyjaśnienie powinno zawierać opis faktycznej przyczyny, która doprowadziła do konieczności złożenia korekty, np. błąd rachunkowy, błędna kwalifikacja przedmiotu opodatkowania, nieuwzględnienie prowadzonej działalności gospodarczej.
 7. Obowiązek składania deklaracji na podatek leśny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy.
 8. Jeżeli podatnik pomimo ciążącego na nim obowiązku nie złoży deklaracji, organ podatkowy wszczyna postępowanie podatkowe zakończone decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego wraz z należnymi odsetkami, zgodnie z art. 21 § 3 i 4 ustawy Ordynacja podatkowa.
 9. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie. Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni.
 10. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania (siedziby) podatnika  w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

 

Terminy płatności podatku leśnego:
Określa art. 6 pkt.5 ust 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Podatek płatny jest w 12 ratach miesięcznych w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.  Raty podatku leśnego wpłaca się bez wezwania.

Wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Izabelin nr 31 1020 1026 0000 1102 0023 6034.

Wydział Finansowy

Referat Podatków i Opłat Lokalnych

Kierownik - Halina Szczepanik

Przyjmowanie interesantów:

poniedziałki w godz. 9.00 – 18.00

od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

tel. (0-22)  722 - 89 – 61, (0-22)  722 - 89 – 75

 

 

Wszelkie uwagi proszę przekazywać:

 

 

NOTATKI:

Urząd jest czynny:

 

poniedziałek

w godzinach 9.00 – 18.00

 

wtorek – piątek

w godzinach 8.00 – 16.00

Bank  PKO BP S.A.  (w budynku urzędu - parter) jest czynna

w godzinach:

poniedziałek, wtorek, środa od. 9.0 do 16.00, czwartek i piątek od 11.00 do 18.00

nr konta Urzędu: 31-1020 1026-0000-1102-0023-6034

PKO BP SA

II Oddział Warszawa

Skargi i wnioski prosimy składać w Kancelarii w godzinach pracy urzędu.

Autor: Halina Szczepanik

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2015-12-17
Data publikacji:2015-12-17
Osoba sporządzająca dokument:Halina Szczepanik
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sikorska
Liczba odwiedzin:7417

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-01-05 13:15:32Anna Sikorskaaktualizacja Złożenie deklaracji w sprawie podatku leśnego i zapłata podatku
2017-01-20 12:03:02Anna Sikorskaaktualizacja Złożenie deklaracji w sprawie podatku leśnego i zapłata podatku
2017-01-20 11:58:50aktualizacja Złożenie deklaracji w sprawie podatku leśnego i zapłata podatku
2017-01-20 11:56:25aktualizacja Złożenie deklaracji w sprawie podatku leśnego i zapłata podatku
2016-12-14 11:34:59aktualizacja Złożenie deklaracji w sprawie podatku leśnego i zapłata podatku