KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2023 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 marca 2023

Minister Obrony Narodowej w Rozporządzeniu z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. (Dz. U. 2023.333 z dnia 2023.02.23) ustalił czas trwania kwalifikacji wojskowej na okres od dnia 17 kwietnia do dnia 21 lipca 2023 r.

W  Powiecie Warszawskim Zachodnim kwalifikacja wojskowa rozpoczyna się 17 kwietnia 2023 r. i potrwa do 26 maja 2023 r.

Dla Gminy Izabelin wyznaczono termin kwalifikacji w dniach 19.05.2023 r. oraz 22.05.2023 r.

Siedzibą Komisji Kwalifikacyjnej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego jest budynek Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
Przewodniczący Powiatowej Komisji Lekarskiej  -  tel. 22 733 72 79

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Do kwalifikacji wojskowej w 2023 roku wzywa się:

 1. mężczyzn urodzonych w 2004 roku,
 2. mężczyzn urodzonych w latach 1999 - 2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
 3. osoby, które w latach 2021-2022, które:
  1. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  2. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;,
 4. kobiety urodzone w latach 1999 - 2004, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
 5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

 

Wójtowi :

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
 • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, (jeśli stawia się do kwalifikacji w innym terminie niż określony w wezwaniu) .
  Powiatowej Komisji Lekarskiej:
 • posiadaną dokumentację medyczną, (dotyczy wszelkiej dokumentacji medycznej, jaką osoba stawiająca się do kwalifikacji posiada;
 • wyniki badań specjalistycznych oraz laboratoryjnych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
 • wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność
  Szefowi Wojskowego Centrum Rekrutacji:
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia i posiadane kwalifikacje zawodowe oraz zaświadczenie
  o pobieraniu nauki.

Osoba, która stawiła się do kwalifikacji wojskowej otrzymuje zaświadczenie o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, o uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz o orzeczonej zdolności do służby wojskowej.

Sankcje karne:
W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub szefa wojskowego centrum rekrutacji nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę
w celu przymuszenia, albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

Przeniesienie do rezerwy:
Osoby wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej, - „A”, „B” lub „D” po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy. Osoby te będą posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej. Osoby, które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną uznane za trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (kategoria zdolności „E”), zostaną skreślone z ewidencji wojskowej. Osoby posiadające kategorie zdrowia „E” - nie podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej.

Autor: Piotr Rzeźnicki

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2023-03-28
Data publikacji:2023-03-28
Osoba sporządzająca dokument:Piotr Rzeźnicki
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Bieńkowski
Liczba odwiedzin:482

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2023-03-28 14:10:14Rafał BieńkowskiwpisKWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2023 r.