mpzp wsi Izabelin C CENTRUM (rejon Urzędu Gminy)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 maja 2021

Pre-konsultacje projektu planu miejscowego wsi Izabelin C CENTRUM

W oczekiwaniu na wyniki konkursu architektoniczno - urbanistycznego, w  dniach 21 maja - 30 czerwca 2021 r. uruchamiamy pre-konsultacje projektu planu.

Na wszelkie uwagi, opinie i sugestie zmian czekamy do 30 czerwca 2021 r. Prosimy kierować je na adres: kancelaria@izabelin.pl lub dostarczać do siedziby Urzędu Gminy Izabelin.

 

Najważniejsze założenia projektu planu


Zakończyliśmy prace nad projektem nowego planu miejscowego dla centrum Izabelina. Projekt uzyskał ustawowo wymagane pozytywne uzgodnienia i opinie, w tym akceptację Kampinoskiego Parku Narodowego.
Uchwalenie planu nie jest jeszcze możliwe – wymaga wcześniejszego uchwalenia nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Nowy plan miejscowy nie może bowiem naruszać ustaleń Studium. Prace nad Studium są już w zaawansowanej fazie.
Mając na uwadze prace nad Studium oraz trwający konkurs architektoniczo – urbanistyczny na zagospodarowanie centrum gminy, zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie pozaustawowych pre-konsultacji projektu planu. Jeszcze przed wynikami konkursu oraz oficjalnym wyłożeniem planu, chcemy poznać opinie mieszkańców o rozwiązaniach, które zawarliśmy w projekcie.
Najważniejsze założenia projektu planu:


Projekt obejmuje teren Urzędu Gminy oraz jego najbliższego otoczenia, w tym działki nabyte przez gminę w ostatnich latach: Nr 967 (tzw. „Willa Europa”), Nr 968 (na zachód od budynku Urzędu Gminy) oraz 948/1 (obok Carrefour). Wszystkie działki objęte projektem planu stanowią własność gminy.
Dla wszystkich terenów objętych projektem planu, jako główne przeznaczenie proponujemy usługi publiczne (na rysunku 1UP i 2UP).
Dla terenu usług publicznych, oznaczonego na rysunku symbolem 1UP (działka Nr 948/1 obok Carrefour) proponujemy:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) usługi publiczne, w tym: administracji publicznej, biur, kultury, sportu i rekreacji, turystyki, ochrony zdrowia (za wyjątkiem szpitali), usługi z zakresu bezpieczeństwa,
b) usługi publiczne związane funkcjonalnie z pkt 1 lit. a, których publiczny charakter wynika z przepisów odrębnych;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, w tym zbiorniki retencyjne,
b) zieleń urządzona w tym: parki, skwery i zieleńce,
c) parking naziemny i podziemny,
d) lokale przeznaczone pod usługi, w tym usługi handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży do 50m2 i gastronomii,
e) okolicznościowe targowisko,
f) niekubaturowe urządzenia sportu, turystyki i wypoczynku, plac zabaw, siłownia plenerowa i inne;
g) plac publiczny;
3) zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu, gabaryty obiektów:
a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,5,
b) wskaźnik intensywności zabudowy:
 minimalny: 0,2,
 maksymalny: 1,5, w tym części nadziemnej: 1,0,
c) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 25%,
d) strefa lokalizacji dominanty przestrzennej – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
e) wysokość zabudowy:
 maksymalnie do 15 m,
 dominanty przestrzennej maksymalnie do 20 m;
f) szerokość elewacji frontowej – maksymalnie 35 m,

Dla terenu usług publicznych, oznaczonego na rysunku symbolem 2UP (pozostałe tereny) proponujemy:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) usługi publiczne, w tym: administracji publicznej, biur, kultury, sportu i rekreacji, turystyki, ochrony zdrowia (za wyjątkiem szpitali), usługi z zakresu bezpieczeństwa,
b) usługi publiczne związane funkcjonalnie z pkt 1 lit. a, których publiczny charakter wynika z przepisów odrębnych;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,
b) zieleń urządzona w formie parków, skwerów i zieleńców,
c) parking naziemny,
d) lokale przeznaczone pod usługi, w tym usługi handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży do 50m2 i gastronomii,
e) okolicznościowe targowisko,
f) niekubaturowe urządzenia sportu, turystyki i wypoczynku, plac zabaw, siłownia plenerowa,
g) plac publiczny;
3) zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu, gabaryty obiektów:
a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,5,
b) wskaźnik intensywności zabudowy:
 minimalny: 0,1,
 maksymalny: 1,2, w tym części nadziemnej: 0,7,
c) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 25%,
d) wysokość zabudowy: maksymalnie do 11 m,
e) szerokość elewacji frontowej – maksymalnie 20 m,

Podsumowanie


Tak jak informowaliśmy w poprzednich wydaniach „Listów do Sąsiada”, przyjęcie szerokiego katalogu usług publicznych i innych służących zaspokajaniu potrzeb mieszkańców, nie oznacza, że wszystkie te funkcje zostaną docelowo zrealizowane na danych działkach. Plan jest dokumentem sporządzanym na wiele lat i szczególnie w trosce o potrzeby mieszkańców musi zachowywać elastyczność. Zależy nam na tym, aby plan pozwalał docelowo na realizację funkcji niezbędnych mieszkańcom, na które zapotrzebowanie może pojawić się nawet za kilka lat.
Projekt planu dopuszcza także, wstępnie możliwość realizacji parkingu podziemnego na terenie 1UP. Realizacja miejsc postojowych w parkingu podziemnym, podniosłaby z pewnością docelową atrakcyjność terenu (mniej utwardzeń = więcej zieleni). Mając jednak na uwadze koszty realizacji takiej inwestycji, docelowe potrzeby parkingowe zostaną zrealizowane najprawdopodobniej na powierzchni terenu. Nie mniej jednak w projekcie proponujemy pozostawienie alternatywy parkingu podziemnego w granicach terenu 1UP.
Maksymalna wysokość zabudowy została określona w rejonie budynku Urzędu Gminy z poszanowaniem istniejącego budynku Centrum Kultury, tj. do 15,0m. Dla działki Nr 948/1 przy ul. Matejki maksymalną wysokość zabudowy proponujemy do 11,0 m – jako uszanowanie bezpośredniego sąsiedztwa zabudowy jednorodzinnej. W obu przypadkach są to wartości maksymalne i trudno jest ocenić dziś, czy będą wykorzystane do tego poziomu. Projekt planu zakłada także możliwość realizacji dominanty wysokościowej w rejonie budynku Urzędu Gminy , do maksymalnie 20,0 m, jako pojedynczego przewyższenia - nie chodzi tu o dominantę w postaci obiektu/obiektów wyróżniających się z otoczenia a jedynie o akcent wysokościowy wpływający na odczucia estetyczne i podkreślający rangę miejsca.


Projekt planu a konkurs architektoniczno – urbanistyczny


Ustawowe procedowanie projektu planu zostało wstrzymane do czasu rozstrzygnięcia konkursu realizacyjnego na zagospodarowanie centrum gminy. Na tym etapie nie możemy wykluczyć, że rozwiązania zaproponowane przez autorów zwycięskiej pracy konkursowej, będą wiązały się z korektą proponowanych dziś zapisów.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-05-20
Data publikacji:2021-05-20
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Aneta Iwan
Liczba odwiedzin:621