mpzp wsi Hornówek (zmiany jednostkowe części A, B, D i E)

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 maja 2021

 

 

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp wsi Hornówek, część A

(26.05.2022 r.)

Poniżej (w plikach do pobrania) zamieściliśmy projekt zmiany mpzp (.word i .pdf) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Proponowane zmiany dotyczą wyłącznie wybranych zapisów tekstu planu (rysunek nie podlega zmianie).

 

Dodatkowo informujemy, że obowiązujący plan miejscowy wraz z rysunkiem dostępny jest pod adresem: http://www.bip.izabelin.pl/p,107,wykaz-obowiazujacych-planow-miejscowych-na-terenie-gminy-izabelin-wg-daty-uchwalania: poz. Nr 11 w Tabeli.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Konsultacje społeczne projektu zmian jednostkowych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hornówek, część A

(18.05.2022 r.) 

W dniach 26.05.2022 r. – 20.06.2022 r. odbędą się ustawowe konsultacje społeczne projektu zmiany planu miejscowego wsi Hornówek, część A.

Na wniosek Sołectwa, w oparciu o uchwały Rady Gminy z marca 2021 r. pracujemy nad zmianami czterech planów miejscowych dla Hornówka: część A, B, D i E. Zmiany od początku miały na celu ograniczenie rozwoju zbyt intensywnej zabudowy. Zmianom podlegają wyłącznie wybrane zapisy tekstów planów.  Projekty zmian planów Hornówka cz. B i D przeszły już proces konsultacji społecznych. W maju planowane jest skierowanie ich pod obrady Rady Gminy Izabelin.

Projekt zmiany planu Hornówek, cz. A uzyskał pozytywne opinie i uzgodnienia instytucji i możliwe jest jego wyłożenie do publicznego wglądu.

 

Jakie zmiany ?

Najważniejsze zmiany, proponowane w konsultowanym planie:

 • dopuszczenie realizacji wyłącznie zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej (rezygnacja z nowej zabudowy bliźniaczej);
 • ograniczenie liczby budynków mieszkalnych na działce budowlanej – 1 budynek jednorodzinny na 1 działce (dziś nie ma ograniczeń);
 • minimalna wielkość nowowywdzielanych działek budowlanych: 900 m2;
 • obniżenie maksymalnej wysokości zabudowy budynków jednorodzinnych z obowiązujących dziś 10,5 m do 7,0 m (dla dachów płaskich) i 9,0 m (dla dachów stromych);
 • określenie maksymalnej wysokości zabudowy dla garaży (do 5,0m) i wiat (do 3,0m);
 • określenie wskaźników parkingowych: minimum 3 miejsca postojowe na każdy lokal mieszkalny;
 • określenie wskaźników intensywności zabudowy: minimalny: 0,05, maksymalny: 0,4;
 • określenie maksymalnego wskaźnika powierzchni zabudowy: 20% (przy zachowaniu obowiązującego wskaźnika pow. biologicznie czynnej na poziomie 70%);

 

Porozmawiajmy o tym !

Zachęcamy do udziału w dyskusji publicznej dotyczącej proponowanych zmian. Spotkania, z udziałem przedstawicieli Urzędu Gminy i projektanta odbędzie się w dniu 06.06.2022 r. (poniedziałek), w Centrum Kultury Izabelin, o godz. 18.00.

 

Uwagi do projektu planu

Na wszelkie uwagi do proponowanych zmian czekamy do 4 lipca 2022 r. Uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Wójt Gminy, w terminie do 21 dni. Uwagi nieuwzględnione przez Wójt, rozpatruje Rada Gminy na sesji poświęconej uchwaleniu zmian planów.

Szczegółowe informacje, wraz z granicami obszarów, których zmiany dotyczą znajdują się w stosownym Obwieszczeniu na dole strony.

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zmiana formy dyskusji publicznych projektów jednostkowych zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Hornówek część B i D

Ze względu na dynamiczną sytuację epidemiczną zmieniamy formę dyskusji publicznych – rezygnujemy ze spotkań stacjonarnych. Dyskusje odbędą się w zaplanowanym terminie 15 lutego 2022 r. (wtorek) w formie zdalnej, na platformie zoom. 

Zgłoszenia udziału w dyskusji prosimy kierować na adres: planowanieprzestrzenne@izabelin.pl w terminie do 15 lutego do godziny 12.00. Zainteresowanym osobom wyślemy linki do spotkań.

Godziny spotkań (online):

Hornówek cz. B - godz. 17.00

Hornówek cz. D - godz. 18.30

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wyłożenie do publicznego wglądu projektów jednostkowych zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Hornówek część B i część D

(01.02.2022 r.)

Poniżej (w plikach do pobrania) zamieściliśmy projekty zmian mpzp (.word i .pdf) wraz z prognozami oddziaływania na środowisko. Proponowane zmiany dotyczą wyłącznie wybranych zapisów tekstów planów (rysunki nie podlegają zmianom).

 

Dodatkowo informujemy, że obowiązujące plany miejscowe wraz z rysunkami dostępne są pod adresem: http://www.bip.izabelin.pl/p,107,wykaz-obowiazujacych-planow-miejscowych-na-terenie-gminy-izabelin-wg-daty-uchwalania :

Hornówek B - poz. Nr 20 w Tabeli, Hornówek D - poz. Nr 27 w Tabeli.

 Uwaga

ze względu na dynamiczną sytuację epidemiologiczną zmieniamy formę dyskusji publicznych – rezygnujemy ze spotkań stacjonarnych. Dyskusje odbędą się w zaplanowanym terminie 15 lutego 2022 r. na platformie zoom. Wkrótce podamy więcej informacji poprzez gminne kanały informacyjne oraz obwieszczenia na tablicach ogłoszeń.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Konsultacje społeczne projektów zmian jednostkowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Hornówek, część B i część D

(18.01.2022 r.) 

Zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych jednostkowych zmian planów miejscowych dla Hornówka, część B i D.

Na wniosek Sołectwa, w oparciu o uchwały Rady Gminy z marca 2021 r. pracujemy nad zmianami czterech planów miejscowych dla Hornówka: część A, B, D i E. Zmiany od początku miały na celu ograniczenie rozwoju zbyt intensywnej zabudowy. Zmianom podlegają wyłącznie wybrane zapisy tekstów planów.

Opracowane projekty zmian planów miejscowych dla Hornówka cz. B i D uzyskały już pozytywne opinie i uzgodnienia instytucji i możliwe jest ich wyłożenie do publicznego wglądu.

Granice konsultowanych planów

 • zmieniany mpzp wsi Hornówek, część B obejmuje tereny położone w rejonie ulic Kurowskiego, Szkolnej oraz IX i X Poprzecznej.
 • zmieniany mpzp wsi Hornówek, część D obejmuje dwa kompleksy położone w rejonie ul. Piaskowej (Kompleks 1A) oraz pomiędzy ulicami VIII Poprzeczną, Kurowskiego i I Poprzeczną (Kompleks 2B).

Kiedy i gdzie ?

Wyłożenie do publicznego wglądu odbędzie się w dniach  01.02.2022 r. - 22.02.2022 r. Projekty planów będą dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Wydziale Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy, pok. Nr 1.

Jakie zmiany ?

Główne zmiany, proponowane w konsultowanych planach:

 • dopuszczenie realizacji wyłącznie zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej (rezygnacja z nowej zabudowy bliźniaczej);
 • ograniczenie liczby budynków mieszkalnych na działce budowlanej – 1 budynek jednorodzinny na 1 działce (dziś nie ma ograniczeń);
 • minimalna wielkość nowych działek budowlanych: 900 m2;
 • obniżenie maksymalnej wysokości zabudowy budynków jednorodzinnych z obowiązujących dziś 10,5 m do 7,0 m (dla dachów płaskich) i 9,0 m (dla dachów stromych);
 • określenie maksymalnej wysokości zabudowy dla garaży (do 5,0 m) i wiat (do 3,0m);
 • określenie wskaźników parkingowych: minimum 3 miejsca postojowe na każdy lokal mieszkalny;
 • określenie wskaźników intensywności zabudowy: minimalny: 0,05, maksymalny: 0,4;
 • określenie maksymalnego wskaźnika powierzchni zabudowy: 20% (przy zachowaniu obowiązującego wskaźnika pow. biologicznie czynnej na poziomie 70%);
 • określenie powierzchni biologicznie czynnej (PBC) wyłącznie na gruncie rodzimym (stop zielonym dachom i tarasom oraz zakaz zaliczania parkingów i miejsc postojowych do PBC);

Porozmawiajmy o tym !

Zachęcamy do udziału w dyskusjach publicznych dotyczących proponowanych zmian. Spotkania, z udziałem przedstawicieli Urzędu Gminy i projektanta odbędą się w dniu 15 lutego 2022 r. (wtorek), w stołówce Szkoły Podstawowej przy ul. 3 Maja 49 (duża szkoła), w godzinach:

 • Hornówek, część B: 17.00- 18.30
 • Hornówek, część D: 18.30.

ze względu na dynamiczną sytuację epidemiczną zmieniamy formę dyskusji publicznych – rezygnujemy ze spotkań stacjonarnych. Dyskusje odbędą się w zaplanowanym terminie 15 lutego 2022 r. na platformie zoom. Wkrótce podamy więcej informacji poprzez gminne kanały informacyjne oraz obwieszczenia na tablicach ogłoszeń.

 

Uwagi do projektów

Na wszelkie uwagi do proponowanych zmian czekamy do 9 marca 2022 r. Uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Wójt Gminy, w terminie do 21 dni. Uwagi nieuwzględnione przez Wójt, rozpatruje Rada Gminy na sesji poświęconej uchwaleniu zmian planów. Wzór formularza uwagi znajduje się poniżej.

Szczegółowe informacje, wraz z granicami obszarów, których zmiany dotyczą znajdują się poniżej, w stosownych Obwieszczeniach.

 

 Konsultacje pozostałych projektów zmian planów dla Hornówka

Na przełomie I i II kwartału 2022 r. planujemy konsultacje społeczne m. in. projektu zmiany planu obejmującego główny kompleks wsi Hornówek (cz. A). Projekt tego planu jest na etapie opinii i uzgodnień zewnętrznych. Zmiany proponowane w projekcie planu Hornówka cz. A będą zbieżne z propozycjami dl Hornówka cz. B i D.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Spotkanie z Mieszkańcami Hornówka

(maj 2021)

W dniu 18 maja b.r. w rejonie ul. XI Poprzecznej odbyło się spotkanie z mieszkańcami Hornówka, inicjujące rozpoczęcie prac planistycznych nad aktualizacją czterech planów miejscowych (Hornówek część A, B, D i E). W spotkaniu udział wzięło około 40 osób oraz Wójt p. Dorota Zmarzlak, przedstawiciele Wydziału Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy, przedstawiciele Rady Sołeckiej wraz z Sołtysem oraz wykonawca arch. Karolina Ciulkin.

Wynikiem rozmów prowadzonych na spotkaniu są wnioski złożone do aktualizowanych planów. W wyznaczonym terminie do 31 maja b.r. wpłynęło ich ponad 30. W złożonych wnioskach dominują następujące oczekiwania:

- obniżenie maksymalnej wysokości zabudowy z 10,5 m do np. 8,0 - 9,0 m i zróżnicowania wysokości budynków jednorodzinnych w zależności od spadków dachów;

- dopuszczenie wyłącznie zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej (rezygnacja z zabudowy bliźniaczej);

- wprowadzenie ograniczenia budynków jednorodzinnych na działce budowlanej – 1 budynek na 1 działce (dziś nie ma ograniczeń) ;

- określenie wskaźników parkingowych i wskaźników intensywności zabudowy (obowiązujący plan ich nie zawiera);

- określenie kątów nachylenia połaci dachowych (obowiązujący plan ich nie zawiera);

- określenie powierzchni biologicznie czynnej wyłącznie na gruncie rodzimym (stop zielonym dachom i tarasom dla działek ewidencyjnie nieleśnych);

- zakaz zabudowy działek mniejszych niż 900-1000 m2;

- zwiększenie proporcji funkcji usługowej kosztem funkcji mieszkaniowej i zmniejszenie wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej dla działek położonych przy ul. 3 Maja (zabudowa usługowa lub usługowa z towarzyszącą funkcją mieszkaniową).

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jednostkowe zmiany planów miejscowych dla Hornówka

(2021 r.)

Na wniosek Rady Sołeckiej rozpoczęliśmy prace nad aktualizacją zapisów obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego dla Hornówka. Zmiany wprowadzone zostaną w 4 planach, obejmujących główny kompleks wsi. Stosowne uchwały intencyjne, zostały podjęte przez Radę Gminy w marcu b.r. Zmiany obejmują tylko część tekstową planów – rysunki obowiązujących planów nie zmienią się.

Celem jednostkowych zmian jest zapobieganie rozwojowi intensywnej zabudowy, poprzez:

 • dostosowanie zapisów do obowiązujących przepisów prawa oraz oczekiwań Mieszkańców, tj. w zakresie: intensywności zabudowy, sposobów kształtowania nowej zabudowy, wskaźników parkingowych, form i kształtowania połaci dachowych, maksymalnych wysokości budynków mieszkalnych, garażowych i gospodarczych;
 • ujednolicenie zapisów wszystkich planów (dziś występują rozbieżności);

 

W terminie do 31 maja 2021 r. zbieramy wnioski do planów (wzory dostępny poniżej). 

W dniu 18 maja 2021 r. w rejonie ul. XI Poprzecznej odbyło się spotkanie z mieszkańcami Hornówka, na którym omówione zostały kierunki i możliwość zmian planów. W spotkaniu udział wzięło około 40 osób.

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-05-20
Data publikacji:2021-05-20
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Aneta Iwan
Liczba odwiedzin:2074