Konsultacje społeczne w sprawie zmian w Statucie Gminy Izabelin

W tym terminie będzie można zgłaszać uwagi i opinie do konsultowanego dokumentu:

 1. w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy)
 2. w formie pisemnej za pośrednictwem faxu na nr 22 722 80 06,
 3. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rada.gminy@izabelin.pl,
 4. pisemnie w punkcie konsultacyjnym.

 

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgłaszając się do udziału w konsultacjach, proszone są o:

 • wypełnienie wniosku o konsultację, który załączony został poniżej (wymóg ten nie dotyczy organizacji, która znajduje się w bazie organizacji pozarządowych  prowadzonej przez Wójta na stronie internetowej Gminy),
 • zgłaszanie uwag zgodnie z formularzem do konsultacji, który stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenie Nr 326/2018 z dnia 4 września 2018 r. Wójta Gminy Izabelin i załączony został poniżej.

 

Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji znajdują się w Zarządzeniu Nr 326/2018 z dnia 4 września 2018 r. Wójta Gminy Izabelin, które również zamieszone zostało poniżej.

Konsultacjom społecznym podlega projekt zmian w statucie Gminy Izabelin. Zmiany te wynikają z ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 130), zwana dalej ustawą. Postanowienia ustawy, w zakresie dotyczącym ustroju gmin, będą obowiązywać rady gmin nowej kadencji. Zmiany statutu zostały przygotowane przez doraźną Komisje Statutową powołaną uchwałą Nr XXXVII/344/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 29 maja 2018r.

Do najważniejszych zmian statutu należą:

 • wprowadzenie obligatoryjnej komisji skarg, wniosków i petycji, w statucie powołano przedmiotową komisje określając jej obowiązki, tryb i sposób działania (§14 oraz §§ od 67a do 67d Statutu).
 • wprowadzono obowiązek transmitowana i utrwalana za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrady rady gminy ( § 24 statutu)
 • wymóg głosowania imiennego (§§ od 54 do 56 statutu).
 • ustawodawca wprowadził instytucje interpelacji i zapytań radnych (rozwiązania analogiczne funkcjonowały w Statucie Gminy od 2004r.) usunięcie § 31 – 33 Statutu,
 • w ustawie wprowadzono inicjatywę uchwałodawczą dla obywateli, dla gmin liczących do 20 000 mieszkańców inicjatywa uchwałodawcza została przewidziana dla grupy, co najmniej 200 osób - zmiana § 47 ust. 1 pkt 5
 • uprawnienia dla klubu radnych do wprowadzanie na każdą sesją rady gminy jednego projektu uchwały - § 96 ust. 1a i § 22 ust. 2a statutu

 

Jednocześnie komisja statutowa dokonała  drobnych korekt dotyczących protokołów sesji, nr oddziałów w statucie oraz zmieniła zasady odczytywania projektów uchwał przed  ich głosowaniem na sesji rady.