Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Izabelin

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny

1 października 2017

STAWKI PODATKOWE OBOWIĄZUJĄCE W GMINIE IZABELIN w 2019 r.

Zgodnie z art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.), który stanowi, że w przypadku nie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości lub podatku od środków transportowych stosuje się stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy.

Na rok 2019 obowiązują następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Izabelin:

1) od gruntów:

  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zaklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,85 zł od 1 m² powierzchni,
  2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,51zł od 1ha powierzchni,
  3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,35 od 1 m² powierzchni,
  4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o której mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015r. poz.1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,98 zł od 1 m² powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

  1. mieszkalnych – 0,70 od 1 m² powierzchni użytkowej,
  2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,00 od 1 m² powierzchni użytkowej,
  3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,59 od 1 m² powierzchni użytkowej,
  4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,50 od 1 m² powierzchni użytkowej,
  5. od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,50 od 1 m² powierzchni użytkowej;

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 

Podatek rolny

Do ustalenia podatku rolnego na 2019 rok przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, która wyniosła 54,36 zł. za 1 dt.- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. (M.P.poz.1004).

W związku z powyższym stawka podatku rolnego na 2019 rok wynosi:

 

Podatek leśny

Do ustalenia podatku leśnego na 2019 rok przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r., która wyniosła 191,98 zł. za 1 m3 - Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. (M. P. poz.1005).

W związku z powyższym stawka podatku leśnego na 2019 rok wynosi:

 

DRUKI ZA PODATEK OD 2017 ROKU

Osoby fizyczne druk druk word
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 IN-1
Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1 IL-1
Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1 IR-1
Dane o nieruchomościach ZN-1/A ZN-1/A
Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ZN-1/B ZN-1/B
Dane o nieruchomościach rolnych ZR-1/A ZR-1/A
Dane o nieruchomościach rolnych ZR-1/B ZR-1/B
Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1/A ZL-1/A
Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL-1/B ZL-1/B

 

Osoby prawne druk druk word
Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 DN-1
Deklaracja na podatek leśny DL-1 DL-1
Deklaracja na podatek rolny DR-1 DR-1
Dane o nieruchomościach ZN-1/A ZN-1/A
Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ZN-1/B ZN-1/B
Dane o nieruchomościach rolnych ZR-1/A ZR-1/A
Dane o nieruchomościach rolnych ZR-1/B ZR-1/B
Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1/A ZL-1/A
Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL-1/B ZL-1/B

 

DRUKI ZA PODATEK DO KOŃCA 2016 ROKU

Osoby fizyczne druk
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1
Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1
Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1
Dane o nieruchomościach ZN-1/A
Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ZN-1/B
Dane o nieruchomościach rolnych ZR-1/A
Dane o nieruchomościach rolnych ZR-1/B
Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1/A
Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL-1/B

 

 

Osoby prawne druk
Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1
Deklaracja na podatek leśny DL-1
Deklaracja na podatek rolny DR-1
Dane o nieruchomościach ZN-1/A
Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ZN-1/B
Dane o nieruchomościach rolnych ZR-1/A
Dane o nieruchomościach rolnych ZR-1/B
Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1/A
Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL-1/B

Wnioski

Uchwały:

 

 

Autor: Halina Szczepanik

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2017-10-01
Data publikacji:2017-10-01
Osoba sporządzająca dokument:Halina Szczepanik
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sikorska
Liczba odwiedzin:13667

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-12-14 11:30:24Anna SikorskaaktualizacjaPodatek od nieruchomości, rolny i leśny
2018-12-14 09:55:29Anna SikorskaaktualizacjaPodatek od nieruchomości, rolny i leśny
2018-12-14 09:26:20Anna SikorskaaktualizacjaPodatek od nieruchomości, rolny i leśny
2018-01-10 15:07:47Anna Sikorskaaktualizacja stawek podatków na rok 2018Podatek od nieruchomości, rolny i leśny
2018-01-05 13:03:22Anna SikorskaaktualizacjaPodatek od nieruchomości, rolny i leśny
2018-01-04 12:49:28Anna SikorskaaktualizacjaPodatek od nieruchomości, rolny i leśny
2017-12-01 11:12:45Anna SikorskaaktualizacjaPodatek od nieruchomości, rolny i leśny
2017-11-27 15:03:12Anna SikorskaaktualizacjaPodatek od nieruchomości, rolny i leśny
2017-01-12 11:14:05Anna SikorskaaktualizacjaPodatek od nieruchomości, rolny i leśny
2017-01-12 10:52:37aktualizacjaPodatek od nieruchomości, rolny i leśny
2017-01-10 11:13:01aktualizacjaPodatek od nieruchomości, rolny i leśny
2017-01-10 11:10:57aktualizacjaPodatek od nieruchomości, rolny i leśny
2017-01-10 10:54:44aktualizacjaPodatek od nieruchomości, rolny i leśny
2017-01-10 10:53:51aktualizacjaPodatek od nieruchomości, rolny i leśny
2017-01-02 13:22:45aktualizacjaPodatek od nieruchomości, rolny i leśny
2017-01-02 13:19:59aktualizacjaPodatek od nieruchomości, rolny i leśny
2016-12-28 13:43:30aktualizacjaPodatek od nieruchomości, rolny i leśny