Podatek od środków transportowych

Osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami  środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu sa obowiązane składać, w terminie do dnia 15 lutego lub w terminie od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku:

  1. deklarację na podatek od środków transportowych (druk deklaracji wraz z załącznikiem dołączony do procedury,
  2. dowód rejestracyjny pojazdu lub uwierzytelnioną kopię,
  3. umowę (fakturę) kupna pojazdu lub uwierzytelnioną kopię,  
  4. decyzję organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu lub uwierzytelnioną kopię,
  5. dokument potwierdzający, ze pojazd wyposażony jest w oś jezdną ( osie jezdne) z zwieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne ( lub uwierzytelnioną kopię)
  6. osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej zgłaszające się po raz pierwszy obowiązek podatkowy dołączają wyciąg z Krajowego Rejestru Sadowego.
  7. W przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy.           

Druki do pobrania:

 

STAWKI PODATKOWE OBOWIĄZUJĄCE W GMINIE IZABELIN w 2018 r.

Zgodnie z art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), który stanowi, że w przypadku nie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości lub podatku od środków transportowych stosuje się stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy.

 

Informacja w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017 – dotyczy Uchwały Rady Gminy Izabelin nr X/74/15 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 r., która obowiązuje również w 2017 r.

Zgodnie z art. Art. 20a. 1. ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.) w przypadku nieuchwalenia stawek podatków lub opłat lokalnych, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 10 ust. 1 oraz art. 19 pkt 1 lit. a–d, stosuje się stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 2.

  1. W przypadku nieuchwalenia stawek podatku od środków transportowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, 4 lub 6, jeśli stawki minimalne dla poszczególnych rodzajów pojazdów są wyższe od stawek uchwalonych na rok poprzedzający rok podatkowy – stosuje się odpowiednie stawki wynikające z załączników nr 1–3 do ustawy.

 

Uchwały:

 

Podatek od środków transportowych przeznaczonych na rzecz obrony Państwa

Załączniki:

Archiwum: