Podatek od środków transportowych

Osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami  środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu sa obowiązane składać, w terminie do dnia 15 lutego lub w terminie od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku:

  1. deklarację na podatek od środków transportowych (druk deklaracji wraz z załącznikiem dołączony do procedury,
  2. dowód rejestracyjny pojazdu lub uwierzytelnioną kopię,
  3. umowę (fakturę) kupna pojazdu lub uwierzytelnioną kopię,  
  4. decyzję organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu lub uwierzytelnioną kopię,
  5. dokument potwierdzający, ze pojazd wyposażony jest w oś jezdną ( osie jezdne) z zwieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne ( lub uwierzytelnioną kopię)
  6. osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej zgłaszające się po raz pierwszy obowiązek podatkowy dołączają wyciąg z Krajowego Rejestru Sadowego.
  7. W przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy.           

Druki do pobrania:

Załączniki:

Archiwum:

 

Podatek od środków transportowych przeznaczonych na rzecz obrony Państwa

Załączniki:

Archiwum: