mpzp wsi Sieraków, Etap 1 Granice planu i stan zaawansowania prac

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 października 2015

Obszar objęty projektem planu ograniczony jest:
od zachodu zachodnią granicą działek o numerach ewidencyjnych 4 i 652/1, od północy wzdłuż linii równoległej do drogi, przebiegającej przez teren wsi w kierunku ze wschodu na zachód, położonej w odległości 110m na północ od linii rozgraniczającej tej drogi, od wschodu wschodnie granice działek o numerach ewidencyjnych 556 i 559/1, od południa wzdłuż linii równoległej do drogi, przebiegającej przez teren wsi w kierunku z zachodu na wschód, położonej w odległości 110 m na południe od linii rozgraniczającej tej drogi.

W lipcu i sierpniu 2013 r. projekt planu miejscowego uzyskał wszystkie wymagane opinie i uzgodnienia organów i instytucji wskazanych w ustawie z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, co pozwoliło na przejście do kolejnego etapu procedury planistycznej - wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu.
Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu odbyło się w dniach 01.10.2013 - 31.10.2013 r.
Dyskusja publiczna z udziałem projektantów planu odbyła się w dniu 14.10.2013 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w Centrum Kultury Izabelin, ul. Matejki 21, pok. Nr 124 (Ip).
Termin składania uwag do projektu planu upłynął w dniu 15.11.2013 r.


Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Izabelin o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu.


W związku z licznymi uwagami właścicieli gruntów we wsi Sieraków dotyczącymi rozszerzenia granic terenów przeznaczonych pod zabudowę zagrodową do 110 m na północ i południe od ul. Gen. R. Abrahama Wójt Gminy Izabelin proponuje podjęcie próby ponowienia procedury planistycznej w tym zakresie – ponownego uzgodnienia projektu planu z Dyrektorem KPN oraz Dyrektorem RDOŚ we wnioskowanym przez mieszkańców zakresie.
Mając na uwadze uzgodnione dotychczas z organami i instytucjami ustalenia dot. terenów 1-31RM, 1US, 1KS, 1KDS, 1KD oraz 1,2,3 KDW Wójt Gminy Izabelin zaproponował podział granic opracowania na dwa etapy:
Etap I obejmujący drogi 1KD(D), 1,2,3KD(W), tereny1US, 1KS, 1KDS oraz tereny 1 - 31 RM proponowane w projekcie wykładanym do publicznego wglądu w październiku 2013 r.
Etap II obejmujący tereny oznaczone w projekcie wykładanym do publicznego wglądu w październiku 2013 r. symbolem ZN. W stosunku do fragmentów terenów oznaczonych obecnie symbolem ZN Wójt Gminy Izabelin podejmie próbę zmiany funkcji na zabudowę zagrodową (RM) w oparciu o wnioski mieszkańców. Skorygowany w tym zakresie projekt planu wymagał będzie ponowienia procedury planistycznej, w tym uzgodnienia z Dyrektorem KPN I RDOŚ. Biorąc pod uwagę dotychczasowe stanowisko Dyrektora KPN oraz Ministra Środowiska dot. wprowadzania nowej zabudowy we wsi Sieraków należy mieć na uwadze ewentualne wydłużenie procedury związane z procesem odwoławczym, w tym ostatecznie sądowym – w przypadku braku uzgodnienia projektu planu przez Dyrektora KPN oraz Ministra Środowiska.
Podział projektu planu na dwa etapy pozwoli na zachowanie wypracowanych dotychczas ustaleń dla terenów przeznaczonych w projekcie planu pod zabudowę zagrodową (RM) oraz terenów publicznych a jednocześnie umożliwi dalsze procedowanie nad przeznaczeniem niezabudowanych terenów prywatnych w pasie 110 m na północ i na południe od ul. Gen. R. Abrahama pod wnioskowaną przez mieszkańców zabudowę.
Rada Gminy Izabelin na sesji w dniu 26 lutego 2014 r. uchwałą Nr XXXIV/288/14 wyraziła zgodę na podział granic opracowania na zaproponowane przez Wójta Gminy dwa etapy.
Każdy z etapów procedowany będzie dalej oddzielnie.
Uchwalenie Etapu I planowane jest w dniu 5 marca 2014 r.
Termin uchwalenia Etapu II uzależniony jest od pozytywnych opinii i uzgodnień, w tym organów środowiskowych (KPN, RDOŚ, PPIS).
Rada Gminy Izabelin na sesji w dniu 5 marca 2014 r. uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Sieraków, Etap 1.
Uchwała wraz z załącznikami została przekazana do Wojewody Mazowieckiego w celu oceny zgodności z przepisami prawa.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Sieraków, Etap 1 został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego w dniu 22 kwietnia 2014 r. poz. 4242 i wchodzi w życie po 30 dniach od daty publikacji.

Załączniki:

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-10-01
Data publikacji:2015-10-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2267