Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hornówek część E oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla potrzeb przedmiotowego planu miejscowego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 października 2016

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn.zm. )  oraz  art. 39, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Izabelin w dniu  25 maja 2016 r. uchwały Nr XVI/129/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi  Hornówek część E oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla potrzeb przedmiotowego planu miejscowego.

Obszar objęty projektem planu ograniczony jest:

-     od północy : od północno-zachodniego narożnika działki nr 305 dalej południową granicą ul. 3 Maja (działki Nr 526 z obrębu Izabelin) do północno-wschodniego narożnika działki nr 189/3;

-     od wschodu : od północno-wschodniego narożnika działki nr 189/3, wschodnią granicą działek nr 189/3, 189/4, 189/5, 191/8 do południowo-wschodniego narożnika działki nr 191/8;

-     od południa : dalej południową granicą działki nr 191/8 do jej południowo-zachodniego narożnika, do południowo-wschodniego narożnika działki nr 87/3 i dalej południową granicą działki 87/3 do jej południowo zachodniego narożnika, dalej linią prostą południowymi granicami działek 83/4, 80, linią prostą na drugą stronę ulicy Pietkiewicza, dalej południową granicą działki 74 do jej południowo-zachodniego narożnika, dalej do południowo-wschodniego narożnika działki nr 69 i dalej południową granicą działki 69 do jej południowo-zachodniego narożnika, dalej do południowo-wschodniego narożnika działki nr 67/15 i dalej południową granicą działki 67/15 do jej południowo-zachodniego narożnika, dalej do południowo-wschodniego narożnika działki nr 222/2 i dalej południową granicą działek 222/2, 221/2, 61/2, 305 do południowo-zachodniego narożnika działki 305;

-     od zachodu : dalej wschodnią granicą działki nr 304 (ul. Janiny i Anieli Miazgowskich) do północno-zachodniego narożnika działki nr 305.

Granice obszaru objętego projektem planu oznaczone zostały na załączniku graficznym do w/w uchwały, który dostępny jest na stronie internetowej Gminy Izabelin pod adresem:  www.bip.izabelin.pl  w zakładce „zagospodarowanie przestrzenne”,  „dokumenty w trakcie sporządzania”.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz numer działki, której dotyczy.

Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 262 z późn.zm.) na adres: Wójt Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, e-mail:  izabelin@izabelin.pl  lub k.stanczyk@izabelin.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 grudnia 2016r.

Osoby składające wnioski drogą elektroniczną otrzymają informację zwrotną potwierdzającą wpływ i zarejestrowanie wniosku w dzienniku korespondencyjnym Urzędu Gminy Izabelin.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Izabelin.

Autor: Joanna Skotnicka - Pergał

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2016-10-25
Data publikacji:2016-10-25
Osoba sporządzająca dokument:Joanna Skotnicka - Pergał
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sikorska
Liczba odwiedzin:2166