Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Izabelin

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 listopada 2015

KARTA INFORMACYJNA NR 30

URZĄD GMINY IZABELIN

05-080 Izabelin

ul. 3 Maja 42

Wydział Promocji i Spraw Społecznych

tel. (0-22)  722-89-52

fax (0-22) 722-80-06

 

0143/31/2002

aktualizacja 26.11.2015

 

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy  Izabelin

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa  z 26 października 1982 r. o  wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. 2015, 1286 z późn.  zmi.);
 • Uchwała Rady Gminy Izabelin Nr XVII/148/08 z dnia 9 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia liczby punktów i zasad sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% na terenie Gminy Izabelin (Dz. Urzędowy Woj. Maz. Nr 149, poz. 5226);
 • Uchwała Rady Gminy Izabelin Nr V/22/96 z dnia 29 maja 1996 r. w  sprawie zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Izabelin.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu).
 3. Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa lub prokury, jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa wynosi 17 zł. Złożenie pełnomocnictwa nie podlega opłacie skarbowej bądź jest z niej zwolnione w przypadkach określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2015, 783 z późn. zm.). Opłatę należy wpłacić na konto urzędu przelewem lub w kasie urzędu albo w Kancelarii Urzędu.

 1. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny Wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych (oryginał do wglądu).
 2. Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży zlokalizowany jest w budynku mieszkalnym wielorodzinnym (oryginał).
 3. Kserokopia decyzji właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2015, 594 z późn. zm.) - oryginał do wglądu.
 4. Urząd nie powinien żądać okazania dokumentu, którego wydanie leży w kompetencji urzędu przyjmującego wniosek.

OPŁATY:

 1. Opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w pierwszym roku są wnoszone z góry ( proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia) i za cały rok wynoszą:
 • 525 zł. na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
 • 525 zł. na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • 2.100 zł. na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.
  Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
 1. Opłatę za korzystanie w następnym roku z zezwolenia, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
 • 37.500 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 •  37.500 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 77.000 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu wnosi w wysokości 2,7 % ogólnej wartości tych sprzedaży w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła w. w. wartości, wnoszą opłatę określoną w punkcie 1.
Opłata jest wnoszona na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
Wartość sprzedaży - kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

 1. Termin wniesienia opłaty: przed wydaniem zezwolenia.
 2. W celu otrzymania informacji o wysokości opłaty w konkretnym przypadku, Wnioskodawca powinien skontaktować się z urzędem bezpośrednio lub telefonicznie.
 3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

Przez kasę urzędu należy rozumieć oddział PKO BP SA mieszczący się w budynku Urzędu Gminy Izabelin.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:  

     Wydział Promocji i Spraw Społecznych

 

TERMIN ODPOWIEDZI :   Zgodnie z ustawą kodeks postępowania administracyjnego

TRYB ODWOŁAWCZY: Zażalenie na postanowienie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych dotyczące opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego ul. Kielecka 44, 02 - 530 Warszawa za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (zażalenie składa się w Kancelarii, delegaturze wydziału lub sekretariacie wydziału prowadzącego sprawę). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

 1. Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzje.(odwołanie składa się w Kancelarii, delegaturze wydziału lub sekretariacie wydziału prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia.
 2. O zachowaniu terminu decyduje data nadania odwołania.
 3. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

UWAGI:

 1. Odbiór zezwolenia osobiście z dowodem osobistym lub przez pełnomocnika.
 2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
 3. Skargi i wnioski prosimy składać w kancelarii w dniach pracy urzędu

 

Wydział Promocji i Spraw Społecznych

Kierownik - Katarzyna Wojtak

Przyjmowanie interesantów:

poniedziałki w godz. 9.00 – 18.00

od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

tel. (0-22)  722 - 89 – 46

 

 

Wszelkie uwagi proszę przekazywać:

 

 • listownie na adres Urzędu Gminy Izabelin
 • poczta elektroniczną na adres b.borys@izabelin.pl

 

NOTATKI:

Urząd jest czynny:

 

poniedziałek

w godzinach 9.00 – 18.00

 

wtorek – piątek

w godzinach 8.00 – 16.00

Bank  PKO BP S.A.  (w budynku urzędu - parter) jest czynna

w godzinach:

poniedziałek, wtorek, środa od. 9.0 do 16.00, czwartek i piątek od 11.00 do 18.00

nr konta Urzędu: 31-1020 1026-0000-1102-0023-6034

PKO BP SA

II Oddział Warszawa

Skargi i wnioski prosimy składać w Kancelarii w godzinach pracy urzędu.

Autor: Barbara Bacewicz - Borys

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2015-11-27
Data publikacji:2015-11-27
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Bacewicz - Borys
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Sikorska
Liczba odwiedzin:2814

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2017-03-07 14:03:41Małgorzata SikorskaaktualizacjaZezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Izabelin