2015

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 października 2015

Treść

NrZ dniaTytuł (w sprawie)Treść
IV/9/15 14 stycznia 2015r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2015-2023 Treść
IV/10/15 14 stycznia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY IZABELIN NA 2015 ROK Treść
IV/11/15 14 stycznia 2015r. przystąpienia Gminy Izabelin do realizacji projektu Ochrona Kampinoskiego Parku Narodowego poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Izabelin etap II realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu Treść
IV/12/15 14 stycznia 2015r. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współfinansowania lokalnej linii uzupełniającej Treść
IV/13/15 14 stycznia 2015. ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Izabelin Treść
IV/14/15 14 stycznia 2015r. powołania Gminnej Komisji Inwentaryzacyjnej ds mienia komunalnego Treść
IV/15/15 14 stycznia 2015r. przyjęcia programu zdrowotnego Gminny Program Opieki nad Kobietą w Ciąży 2015-2017 Treść
IV/16/15 14 stycznia 2015r. wyboru przedstawicieli Rady Gminy Izabelin do Zgromadzenia Związku Międzygminnego KAMPINOS Treść
V/17/15  25 marca 2015 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2015-2023 Treść
V/18/15 25 marca 2015 r.  zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Gminy Izabelin Treść
V/19/15 25 marca 2015 r.  wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki Treść
V/20/15 25 marca 2015 r.  przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Izabelin na lata 2016-2030 Treść
V/21/15 25 marca 2015 r.  wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienia Gminy do Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą Stowarzyszenie Gmin Kampinoskich Treść
V/22/15 25 marca 2015 r.  przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Izabelin na 2015 rok Treść
V/23/15 25 marca 2015 r.  przyjęcia sprawozdania kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie z wykonania zadań w roku 2014 Treść
V/24/15 25 marca 2015 r.  zatwierdzenia i realizacji 3-letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie na lata 2015-2017 Treść
Załącznik
V/25/15 25 marca 2015 r.  wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiących działki ewidencyjne nr 571/3 i nr 572/3 położonych w obrębie Izabelin gmina Izabelin Treść
V/26/15 25 marca 2015 r.  wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1736/2 położonej w obrębie Laski gmina Izabelin Treść
V/27/15 25 marca 2015 r.  nadania nazwy ulicy we wsi Mościska Treść
Załącznik
V/28/15  25 marca 2015 r. powołania Rady Społecznej SP ZOZ Izabelin Treść
V/29/15 25 marca 2015 r.  przyjęcia planu pracy Rady Gminy Izabelin w 2015 roku Treść
V/30/15 25 marca 2015 r.  zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok Treść
V/31/15 25 marca 2015 r.  przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Izabelin na 2015 rok Treść
VI/32/15  6 maja 2015 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2015-2023 Treść
VI/33/15 6 maja 2015 r.  zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Gminy Izabelin Treść
VI/34/15 6 maja 2015 r.  udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego Treść
VI/35/15 6 maja 2015 r.  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Izabelin B Treść
VI/36/15 6 maja 2015 r.  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie za rok 2014 Treść
VI/37/15 6 maja 2015 r.  zmiany uchwały Nr IV/13/15 Rady Gminy Izabelin 14 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Izabelin Treść
VI/38/15 6 maja 2015 r.  zatwierdzenia i realizacji 3-letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie na lata 2015-2017 Treść
VI/39/15 6 maja 2015 r.  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy Domowej na rok 2015 Treść
VII/40/15 10 czerwca 2015r. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 r. Treść
VII/41/15 10 czerwca 2015r. udzielenia Wójtowi Gminy Izabelin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok Treść
VII/42/15 10 czerwca 2015r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2015-2023 Treść
VII/43/15 10 czerwca 2015r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Gminy Izabelin Treść
VII/44/15 10 czerwca 2015r. wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy działki ewidencyjnej nr 109/4 położonej w obrębie Mościska na własność Gminy Izabelin Treść
VII/45/15 10 czerwca 2015r. wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany działki ewidencyjnej nr 69/3 położonej w obrębie Izabelin na działkę ew. nr 92/20 położoną w obrębie Hornówek Treść
VII/46/15 10 czerwca 2015r. nadania nazwy ulicy we wsi Truskaw Treść
VII/47/15 10 czerwca 2015r. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i organów prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Izabelin oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania Treść
VII/48/15 10 czerwca 2015r. zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Izabelin a Gminą Łomianki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla części mieszkańców miejscowości Laski, gmina Izabelin Treść
VII/49/15 10 czerwca 2015r. powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników Treść
VII/50/15 10 czerwca 2015r. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin Mokre Łąki na okres od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. Treść
VII/51/15 10 czerwca 2015r. dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę Treść
VII/52/15 10 czerwca 2015r. dopłat za wodę i ścieki dla instytucji pożytku publicznego Treść
VII/53/15 10 czerwca 2015r. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości Treść
VII/54/15 10 czerwca 2015r. przyjęcia protokółu kontroli Komisji Rewizyjnej Treść
VII/55/15 10 czerwca 2015r. uchwalenia MPZP wsi Izabelin C, działka 1033 Treść
VII/56/15 10 czerwca 2015r. uchwalenia MPZP wsi Truskaw i Truskaw Helenówek, tzw. Etap IV Treść
VIII/57/15 3 lipca 2015r. udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Izabelin na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Treść
VIII/58/15 3 lipca 2015r. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1779 położoną w obrębie Laski gmina Izabelin Treść
IX/59/15 16 września 2015 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2015-2023 Treść
IX/60/15 16 września 2015 r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Gminy Izabelin Treść
IX/61/15 16 września 2015 r. zmiany uchwały Nr XVIII/158/08 Rady Gminy Izabelin z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów opłaty skarbowej i określenia wynagrodzenia inkaso Treść
IX/62/15 16 września 2015 r. ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat za pojemnik o określonej pojemności na terenie Gminy Izabelin wraz z terminem, częstotliwością i trybem ich uiszczania Treść
IX/63/15 16 września 2015 r. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości Treść
IX/64/15 16 września 2015 r. przyjęcia Zasad odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gminy Izabelin Treść
IX/65/15 16 września 2015 r. uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Izabelin Treść
IX/66/15 16 września 2015 r. wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy udziału w działkach ewidencyjnych nr 71/47 i 71/49 położonych w obrębie Hornówek na własność Gminy Izabelin Treść
IX/67/15 16 września 2015 r. wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nrnr ew. 1/18 i 883 położone we wsi Hornówek gmina Izabelin Treść
IX/68/15 16 września 2015 r. wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany działek ewidencyjnych nrnr 74/2 i 75/1 położonych w obrębie Izabelin na działki nrnr ew. 92/15, 92/19, 92/28 położone w obrębie Hornówek Treść
IX/69/15 16 września 2015 r. wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 480/1 obręb Hornówek Treść
IX/70/15 16 września 2015 r. zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Izabelin Treść
X/71/15 28 października 2015 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2015-2023 Treść
X/72/15 28 października 2015 r. zmiany uchwały budżetowej Gminy Izabelin na rok 2015

Treść

X/73/15 28 października 2015 r. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Treść
X/74/15 28 października 2015 r. określenia wysokości stawek podatku od środków transportu Treść
X/75/15 28 października 2015 r. opłaty targowej Treść
X/76/15 28 października 2015 r. opłaty od posiadania psów Treść
X/77/15 28 października 2015 r. przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2015 Gminy Izabelin Treść
X/78/15 28 października 2015 r. przygotowania przez Wójta Gminy Izabelin projektu uchwały Rady Gminy Izabelin w sprawie zasad i warunków sytuowania obiekótw małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane Treść
X/79/15 28 października 2015 r. wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy działki ewidencyjnej nr 662/6 połozonej w obrębie Izabelin na własność Gminy Izabelin Treść
X/80/15 28 października 2015 r. wyrażenia zgody na przeniesienie prawa własności, w drodze umowy, działki ewidencyjnej nr 536/2 położonej w obrębie Hornówek gmina Izabelin, w ramach odszkodowania Treść
X/81/15 28 października 2015 r. powołania doraźnej Komisji Statutowej Treść
XI/82/15 2 grudnia 2015 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2015-2023 Treść
XI/83/15 2 grudnia 2015 r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Gminy Izabelin Treść
XI/84/15 2 grudnia 2015 r. podatku od środków transportowych przeznaczonych na rzecz obrony Państwa. Treść
XI/85/15 2 grudnia 2015 r. zmiany uchwały Nr X/75/15 Rady Gminy Izabelin z dnia 28 października 2015r. w sprawie opłaty targowej Treść
XI/86/15 2 grudnia 2015 r. zmiany uchwały Nr X/76/15 Rady Gminy Izabelin z dnia 28 października 2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów Treść
XI/87/15 2 grudnia 2015 r. wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. Treść
XI/88/15 2 grudnia 2015 r. powierzenia Gminnemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” sp. z o.o. z siedzibą w Truskawiu poszczególnych zadań z zakresu gospodarki komunalnej Gminy Izabelin Treść
XI/89/15 2 grudnia 2015 r. zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współfinansowania lokalnej linii uzupełniającej Treść
XI/90/15 2 grudnia 2015 r. przyjęcia raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Izabelin za lata 2013-2014 Treść
XI/91/15 2 grudnia 2015 r. nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Izabelin Treść
XI/92/15 2 grudnia 2015 r. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i organów prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Izabelin oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania Treść
XI/93/15 2 grudnia 2015 r. Programu współpracy Gminy Izabelin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 Treść
XI/94/15 2 grudnia 2015 r. przyjęcia protokółu kontroli Komisji Rewizyjnej Treść
XII/95/15 16 grudnia 2015r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Gminy Izabelin Treść
XII/96/15 16 grudnia 2015r. zmiany uchwały Nr XI/84/15 z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie podatku od środków transportowych przeznaczonych na rzecz obrony Państwa Treść
XII/97/15 16 grudnia 2015r. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2016-2023 Treść
XII/98/15 16 grudnia 2015r. uchwała budżetowa na rok 2016  Gminy Izabelin Treść
XII/99/15 16 grudnia 2015r. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy Domowej na rok 2016 Treść
XII/100/15 16 grudnia 2015r. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej działkę ew. nr 1154 położoną w obrębie Izabelin gmina Izabelin Treść

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-10-02
Data publikacji:2015-10-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3163